Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVIII/231/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.


Uchwała Nr XXVIII/231/2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz.1218, z 2008r. nr 180 poz.1111) oraz art. 97 ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.Dz.U.z 2008r Nr 115 poz. 728)- po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Społecznej, Rada Miejska w Tczewie
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVI/417/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 80 poz. 1670), zm. uchwałą nr XVIII/161/2008 z dnia 27 marca 2008r ( Dz. Urz. Woj. Pom. nr 11 poz.317) - w załączniku nr 2 Organizacja oraz zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie wprowadza się następujące zmiany:

1. tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: "Organizacja oraz zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ".
2. § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 ust 1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem dziennego wsparcia i działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. Środowiskowy Dom Samopomocy może też być prowadzony przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art 25 ust 1 ustawy o pomocy społecznej."
3. W § 4 ust 3 otrzymuje brzmienie:
„4 ust 3. Stawka żywieniowa oznaczająca kwotę przeznaczoną na zakup żywności na całodzienne wyżywienie podopiecznych uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy MOPS ustalana jest przez Dyrektora MOPS. W odniesieniu do Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych przez inne podmioty - stawka żywieniowa ustalana jest na podstawie kalkulacji kosztów przedstawionych w ofercie podmiotu realizującego zadanie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

Uzasadnienie

W wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną została wyłoniona organizacja pozarządowa, której Gmina Miejska w Tczewie zleciła prowadzenie tego ośrodka wsparcia .
W uchwale Nr XLVI/417/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego nr 80 poz. 1670), zm.uchwałą nr XVIII/161/2008 z dnia 27 marca 2008r ( Dz.Urz.Woj.Pom.nr 11 poz.317)- w załączniku nr 2 ustalono organizację oraz zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy działającym w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.
W związku z powierzeniem prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy innym podmiotom należy dostosować przepisy tej uchwały odpowiednio, aby miały one zastosowanie w szczególności w zakresie ustalania odpłatności osób kierowanych przez MOPS do tych ośrodków wsparcia.
Tak jak i w przypadku Środowiskowego Domu Samopomocy działającego w strukturze MOPS , odpłatność za korzystanie z świadczeń Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez inne podmioty ustalona została w wysokości kosztów wyżywienia. Stawka żywieniowa ustalana jest na podstawie kalkulacji kosztów przedstawionych w ofercie podmiotu realizującego zadanie.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2008 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1177
05 grudnia 2008 15:31 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
05 grudnia 2008 15:24 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.