Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVIII/230/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2009.

Uchwała Nr XXVIII/230/2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 listopada 2008r.


w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008r. nr 180 poz.1111), art 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz.415, zm. nr 70 poz.416 ) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210 poz. 1745) - po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Społecznej, Komisji Finansowo - Budżetowej oraz Komisji Polityki Gospodarczej, Rada Miejska w Tczewie

uchwala co następuje:


§ 1

Zatwierdza się roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2009 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 
Uzasadnienie

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210 poz. 1745) gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła go do Starosty i kierownika ośrodka pomocy społecznej, właściwych miejscowo dla danej gminy.
Zgodnie z art. 73a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może skierować osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku, korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz gminy w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
Bezrobotnemu nie posiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6,50 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych, refundowane gminie przez starostę ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.
Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych jest określony
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. (Dz. U. Nr 210 poz. 1745).
Niniejszy plan został sporządzony przez koordynatora prac społecznie użytecznych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, i przedłożony Prezydentowi Miasta Tczewa w celu zatwierdzenia przez Radę Miejską.
Planowany koszt realizacji prac społecznie użytecznych w 2009r. wyniesie 144.690,00zł, z tego koszty obciążające:
1. Gminę Miejską Tczew - 57.876,00zł ( 40% świadczenia na rzecz bezrobotnych)
2. Fundusz Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie - 86.814,00zł (jako refundacja 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnym).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie wystąpił o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2009 rok środków na realizację prac społecznie użytecznych w wysokości 60.000,00 zł .

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2008 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1079
05 grudnia 2008 15:22 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
05 grudnia 2008 15:21 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
05 grudnia 2008 15:18 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.