Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVIII/ 229/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej - część działki 148 / 44.

Uchwała Nr XXVIII/ 229/2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej - część działki 148 / 44.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz.U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1600; Nr 220, poz. 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369) - po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej oraz Komisji Finansowo-Budżetowej Rada Miejska w Tczewie,
uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony gruntu określonego jako część działki nr 148/44, obręb 5, km. 7, KW 16850,
o powierzchni 3000 m2, położonego w Tczewie przy ul. Rokickiej, w celu prowadzenia działalności składowo - produkcyjnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

 
Uzasadnienie


Firma PRZEMBUD Gdańsk Sp. z o.o. dzierżawi przedmiotową nieruchomość gruntową od 1994 roku. Pismem z dnia 8 października 2008 roku firma zwróciła się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej jest konieczne i uzasadnione.
Zmiany wynikają z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Janicki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2008 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 977
05 grudnia 2008 15:16 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
05 grudnia 2008 15:14 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.