Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVIII/228/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej - część działki 21/18 i 21/1.

Uchwała Nr XXVIII/228/2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej - część działki 21/18 i 21/1.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz.U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1600; Nr 220, poz. 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369)- po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej oraz Komisji Finansowo-Budżetowej, Rada Miejska w Tczewie

uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony gruntu określonego jako:
1. część działki nr 21/18, obręb 11, km. 5, KW 17465, o łącznej powierzchni 99 m2, położonego w Tczewie przy ul. Rokickiej, w tym:
 45 m2 - w celu prowadzenia działalności handlowej
 23 m2 - grunt zabudowany boksem garażowym
 31 m2 - pozostały grunt
2. część działki nr 21/1, obręb 11, km. 5, KW 17465, o łącznej powierzchni 62 m2, położonego w Tczewie przy ul. Rokickiej, w tym:
 15 m2 - grunt zabudowany wiatą
 47 m2 - grunt zabudowany dwoma boksami garażowymi

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

Uzasadnienie


Pan Aleksander Alchimowicz jest zarządcą cmentarza przy ul. Rokickiej w Tczewie od 1991 roku. Przedmiotowe grunty dzierżawione są od Gminy Miejskiej od 1992 roku, z przeznaczeniem na przechowywanie karawanów oraz na prowadzenie kwiaciarni i biura.
Pismem z dnia 11 lipca 2008 roku dzierżawca zwrócił się o przedłużenie umowy dzierżawy na możliwie najdłuższy okres.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej jest konieczne i uzasadnione.
Zmiany wynikają z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Janicki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2008 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1066
05 grudnia 2008 15:12 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
05 grudnia 2008 15:10 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.