Uchwały Rady

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2015.

Uchwała Nr II/12/2014

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 29 grudnia 2014r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2015.

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594, zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, zm. z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 674, zm. z 2013r. poz. 675, poz. 829, poz. 1291, poz. 1623, poz. 1645, poz. 1650 zm. Z 2014r. poz. 567, poz. 598, poz. 1146) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr 155 poz. 921) po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Społecznej, Komisji Finansowo – Budżetowej oraz Komisji Polityki Gospodarczej Rada Miejska w Tczewie

 

uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Zatwierdza się roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych  w mieście Tczewie na rok 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                                               Rady Miejskiej w Tczewie

 

 

                                                                                                    Mirosław Augustyn

  

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 73a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może skierować osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku, korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz gminy w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

 

Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych, refundowane gminie przez starostę ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60% minimalnej kwoty  świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

 

Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych jest określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr 155 poz. 921)

 

Zgodnie z § 2 ust. 1 w/w rozporządzenia gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, zwany dalej „planem”, i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

 

Niniejszy plan został sporządzony przez koordynatora prac społecznie użytecznych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, i przedłożony Prezydentowi Miasta Tczewa w celu zatwierdzenia przez Radę Miejską.

 

Koszt realizacji prac społecznie użytecznych w 2015r. wyniesie 107.811,00 zł.

Z tego koszty obciążające:

1.    Gminę Miejską Tczew – 43.124,40 zł,

2.    Fundusz Pracy –  Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie – 64.686,60 zł (jako refundacja 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnym).

 

                                                                                                      Z-ca Prezydenta Miasta

 

                                                                                                             Adam Urban

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2014 10:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 622
31 grudnia 2014 10:26 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zal_do_uchwaly_nr_ii122014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2014 10:26 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii122014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2014 10:26 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)