Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIX/318/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2014-2027.

Uchwała  Nr XXXIX/318/2013

Rady Miejskiej w Tczewie

 z dnia 19 grudnia 2013r.

 

w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2014-2027.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 zm. poz. 645 i poz. 1318) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 zm. poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 zm. z 2009r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 238, poz. 1578) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej

 

uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tczewa na lata 2014-2027 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z: Tabelarycznej Prezentacji Przepływów Finansowych Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnień przyjętych wartości.
  2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014-2017 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1)      zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2)      zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3)      przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte
w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXVII/217/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2028 zmieniona uchwałą Nr XXX/249/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2013r.; uchwałą Nr XXXI/252/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2013r., uchwałą Nr  XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 maja 2013r., uchwałą Nr XXXIII/261/2013 Rady miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r., uchwałą Nr XXXVI/282/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 września 2013r.; uchwałą Nr XXXVII/285/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013r. oraz uchwałą Nr XXXIX/310/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący

 Rady Miejskiej w Tczewie

 

Mirosław Augustyn

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowi, że inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do Prezydenta Miasta.

Podstawowe założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata
2014-2027 zostały opisane w uzasadnieniu do projektu WPF, który w dniu 15 listopada 2013r. Prezydent Miasta przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

Zgodnie z uwagą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
w załączniku Nr 1 do uchwały uzupełniono brakującą rubrykę 10.1 dot. przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2015-2027.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu miejskiego w Tczewie i jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług dostawy internetu do gminnych jednostek organizacyjnych w latach 2014-2016 dokonano zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach i tak:

było:                           telefony stacjonarne               internet                       łącznie

            2014r.             120.000 zł                              32.000 zł                     152.000 zł

            2015r.             120.000 zł                              32.000 zł                     152.000 zł

            2016r.             120.000 zł                              32.000 zł                     152.000 zł

łączny limit            360.000 zł                              96.000 zł                     456.000 zł

zobowiązań

jest      2014r.             144.200 zł                              26.800 zł                     171.000 zł

            2015r.               77.100 zł                              23.000 zł                     100.100 zł

            2016r.               65.100 zł                              23.000 zł                       88.100 zł

łączny limit            286.400 zł                              72.800 zł                     359.200 zł

zobowiązań

                       

Ponadto w zadaniu pn.:”Zakup soli drogowej „Akcja Zima”-zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg w okresie zimowym” zmieniono limit wydatków do poniesienia w 2014 roku; było 231.000 zł jest 180.000 zł, oraz łączny limit zobowiązań w latach 2014-2017; było 963.700 zł jest 912.700 zł.

Zgodnie z art. 230 ust. 6 uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Tczew, dnia 17.12.2013r.

 

SKARBNIK MIASTA

                                            Helena Kullas     

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.12.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas – Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2013 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 883
27 grudnia 2013 11:15 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_2_do_uchwaly_nr_xxxix3182013.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2013 11:15 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_1_do_uchwaly_nr_xxxix3182013.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2013 11:14 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [uchwala_nr__xxxix3182013.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)