Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIX/311/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

Uchwała Nr XXXIX/311/2013

Rady  Miejskiej w Tczewie

z dnia 19 grudnia 2013r.

 

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2013r. poz. 594 zm. poz. 645 i poz. 1318)  i art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. w Dz.U. z 2013r. poz. 885 zm. poz. 938) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo – Budżetowej

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wykaz wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 oraz ostateczny termin ich dokonania, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Ustala się plan finansowy wydatków budżetu miasta, o których mowa w § 1, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacyjnym „PANORAMA MIASTA”.

                                                                                             

  Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                           Mirosław Augustyn

 

 


Uzasadnienie

 

W dniu 9 grudnia 2013 roku Naczelnik Wydziału Rozwoju złożyła do Prezydenta Miasta wniosek o uwzględnienie w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego „pozostałej części umowy nr 354/06/2013 z dnia 27.06.2013r. zawartej z Gdańską Pracownią Urbanistyczną „Alter Polis” dotyczącej wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, fazy 3. – kwoty 6.922 zł, zapisanej w rozdz. 71004 § 4300. Powyższe podyktowane jest terminem przedłożenia procedury uzgodnieniowej projektów zmiany planu związanej z dużą ilością uwag do tekstu projektów uchwał, wniesionych przez członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Miasta i wynikającym z nich nakładem pracy Wykonawcy. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 28.02.2014r.

 

W dniu 10 grudnia 2013 roku Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym zwrócił się do Prezydenta Miasta z prośbą o ujęcie kwoty 22.362 zł na pokrycie umowy nr 749/12/2013 z dnia 06.12.2013r. z firmą Usługi Ogólnobudowlano-Rozbiórkowe „Anioł” za wykonanie zabezpieczenia ściany Biblioteki Miejskiej przy ul. Kościuszki 1 od strony wyburzonego budynku przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 5 oraz uprzątnięcia terenu przyległego w wydatkach niewygasających budżetu 2013, rozdział 70005 § 4300. Przesunięcie terminu wykonania robót spowodowane jest względami niezależnymi od wykonawcy-wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, intensywne opady śniegu) oraz awarie wysięgnika i pojazdu do wywożenia gruzu. Przewidywany termin zakończenia prac to 15.01.2014r.

 

W związku z otrzymaną w dniu 9 grudnia 2013r. pozytywną decyzją Zarządu PFRON w Oddziale Pomorskim w sprawie przyznania dofinansowania w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami” na projekt pn. „Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Tczewie” istnieje konieczność ujęcia kwoty w wysokości 53.200 zł do wykazu wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. Ostateczny termin dokonania wydatku ustala się na dzień 30 czerwca 2014 roku.

 

W dniu 12 grudnia 2013r. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów zwróciła się do Prezydenta Miasta z prośbą o ujęcie zadania „Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na siedzibę MOPS” w wysokości 403.339 zł w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie jest w trakcie procedury odbiorowej. Do zakończenia inwestycji pozostał zakup wyposażenia dla obiektu. Ostateczny termin wykonania zadania 28.02.2014r.

 

W dniu 12 grudnia 2013r. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie zwrócił się z prośbą o uwzględnienie w wydatkach budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 zadania inwestycyjnego „Budowa łącznika ul. Kusocińskiego-Bema” o wartości 123.000 zł Przesunięcie terminu wykonania zadania spowodowane jest względami niezależnymi od wykonawcy-wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, intensywne opady śniegu). Ostateczny termin wykonania zadania ustala się na dzień 30 czerwca 2014r.

 

Zgodnie z art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty zamieszczone w budżecie nie wygasają z upływem roku budżetowego, a także określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie, przy czym jednocześnie należy ustalić plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Ostateczny termin dokonania wydatków upływa 30 czerwca roku następnego.

Mając na uwadze fakt, że w/w zadania inwestycyjne i remontowe w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane i będą kontynuowane w 2014 roku, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

 Skarbnik Miasta

 

       Helena Kullas


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.12.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas – Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2013 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 736
27 grudnia 2013 10:35 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxxix3112013.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2013 10:33 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)