Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIX/310/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2026.

Uchwała  Nr XXXIX/310/2013

Rady Miejskiej w Tczewie

 z dnia 19 grudnia 2013r.

 

w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2026.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. w Dz. U. z 2013r. poz. 594 zm. poz. 645 i poz. 1318) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zm. poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 zm. z 2009r. Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016; Nr 178, poz. 1061; Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012r. poz. 986, poz. 1456; poz. 1548) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/217/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2028 zmienionej uchwałą
Nr XXX/249/2013 z dnia 28 marca 2013r.; uchwałą Nr XXXI/252/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r.; uchwałą Nr XXXIII/261/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.; uchwałą  Nr XXXVI/282/2013 z dnia 19 września 2013r. oraz uchwałą Nr XXXVII/285/2013 z dnia 31 października 2013r.

§ 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tczewa na lata 2013-2026 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z: Tabelarycznej Prezentacji Przepływów Finansowych Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnień przyjętych wartości”.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach
2013-2017 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

            Przewodniczący

Rady Miejskiej w Tczewie

 

        Mirosław Augustyn

 

 


Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2013 rok.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmiany w limicie wydatków w latach 2013-2017 w zadaniu pn.”Zakup soli drogowej „Akcja Zima”-zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg w okresie zimowym:

było:    limit 2013                   0

            limit 2014       231.000 zł

            limit 2015       235.000 zł

            limit 2016       137.000 zł

            limit 2017                   0

jest:     limit 2013         51.000 zł

            limit 2014       180.000 zł

            limit 2015       235.000 zł

            limit 2016       244.000 zł

            limit 2017       253.700 zł      

Łączny limit zobowiązań w latach 2013-2017 ustalony został w wysokości 963.700 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Tczew, dnia 17.12.2013r.

SKARBNIK MIASTA

      Helena Kullas

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.12.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas – Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2013 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 796
27 grudnia 2013 10:30 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_2_do_uchwaly_nr_xxxix_3102013.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2013 10:29 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_1do_uchwaly_nr_xxxix3102013.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2013 10:28 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxxix3102013.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)