Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVII/227/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Jedności Narodu w Tczewie”

 

Uchwała Nr XXVII/227/2012

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Jedności Narodu w Tczewie”

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146; Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113; Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz.777;  Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) - Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej oraz Komisji Finansowo-Budżetowej,

 

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na realizację w latach 2013-2017, wspólnie z Powiatem Tczewskim, zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ulicy Jedności Narodu w Tczewie”.

 

§ 2

 

  1. Realizacja zadania inwestycyjnego o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej współfinansowana będzie przez Gminę Miejską Tczew w roku 2013 w formie dotacji, w wykonaniu uchwały nr XXVI/207/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.
  2. Kwoty finansowania realizacji pozostałej części zadania inwestycyjnego o którym mowa w § 1 w latach 2014-2017, zostaną określone w odrębnych uchwałach.

 

§ 3

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tczewa do podpisania z Powiatem Tczewskim porozumienia dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego określonego w § 1 niniejszej uchwały, na zasadzie równego współfinansowania.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        Przewodniczący

Rady Miejskiej w Tczewie

 

   /-/ Mirosław Augustyn

 

 

Uzasadnienie

 

Zarządcą ul. Jedności Narodu jest Starostwo Powiatowe, jednak ulica ta pełni w dużej mierze funkcję drogi miejskiej obsługującej bezpośrednio leżące przy niej osiedla mieszkaniowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Ulica jest w złym stanie technicznym a planowana przebudowa w znacznym stopniu podniesie bezpieczeństwo ruchu nie tylko na samej ulicy Jedności Narodu ale też w całym jej rejonie. Planowana przebudowa ma również na celu rozwiązanie problemu parkowania wzdłuż ulicy Jedności Narodu oraz na przylegających do niej terenach. W związku z powyższym Gmina Miejska Tczew widzi pilną potrzebę rozpoczęcia przebudowy tej ulicy.

Inwestycja przeprowadzana będzie etapami, pierwszy polega na opracowaniu dokumentacji projektowej. Współfinansowanie pierwszego etapu zostało zabezpieczone w budżecie Gminy Miejskiej na rok 2013.

Wysokość współfinansowania kolejnych etapów realizacji zadania inwestycyjnego, które powinno odbyć się na zasadzie równego udziału finansowego Gminy i Powiatu, zostanie ustalona po wykonaniu dokumentacji projektowej, w której określony będzie rzeczywisty koszt przebudowy.

Biorąc pod uwagę wartość przedmiotowej inwestycji zarówno dla Gminy Miejskiej jak i Powiatu wyrażenie zgody na jej realizację i udzielenie Prezydentowi Miasta upoważnienia do podpisania stosownego porozumienia jest konieczne i zasadne.

 

 

 

Z-ca Prezydenta Miasta

 

/-/ Adam Burczyk

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.12.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Remontów
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Rzepka – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2012 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 737
21 grudnia 2012 13:44 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxvii2272012.pdf] do dokumentu.
21 grudnia 2012 13:43 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.