Uchwały Rady

Uchwała Nr XVII/226/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Panu Eugeniuszowi Markowicz Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”

Uchwała Nr XVII/226/2012

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 20 grudnia 2012r.

 

 

w sprawie nadania Panu Eugeniuszowi Markowicz Medalu  ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777;   Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 z 2012r. poz. 567) oraz § 5 uchwały Nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznania medalu PRO DOMO TRSOVIENSI” – po pozytywnym zaopiniowaniu przez wszystkie komisje stałe oraz Kapitułę Medalu PRO  DOMO TRSOVIENSI”, Rada Miejska w Tczewie

 

uchwala, co   następuje:

 

§ 1

 

Na wniosek Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie, po uzyskaniu pozytywnych opinii  przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej i Kapituły Medalu, nadaje się  Panu Eugeniuszowi Markowicz Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”, za wieloletnią pracę społeczną w organach sportu szkolnego oraz wyróżniającą pracę trenersko-wychowawczą w lekkoatletyce szkolnej promującej Tczew w kraju i zagranicą.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                        Przewodniczący

                                                                                          Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                               Mirosław Augustyn

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej w Tczewie wniosku Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie o nadanie medalu PRO DOMO TRSOVIENSI Panu Eugeniuszowi Markowicz za wieloletnią pracę społeczną w organach sportu szkolnego oraz wyróżniającą pracę trenersko-wychowawczą w lekkoatletyce szkolnej promującej Tczew w kraju i zagranicą, Kapituła  Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”, zaopiniowała pozytywnie wniosek przedstawiając uzasadnienie:

 

Eugeniusz Markowicz urodził się 20 listopada 1947r. w miejscowości Łosośnica, województwo  zachodniopomorskie. W roku 1968 po ukończeniu Studium Nauczycielskiego Wychowania Fizycznego w Gdańsku został zatrudniony w Zasadniczej Szkole Dokształcającej w Tczewie w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego. W Tczewie osiadł na stałe, tu założył rodzinę, pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych, ostatnio w Zespole Szkół Mechanicznych. Od 14 lat jest pracującym emerytem – nauczycielem wychowania fizycznego i wychowawcą a społecznie jest trenerem i działaczem sportu szkolnego. Pracując podwyższał kwalifikacje zawodowe, w 1976r. w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku uzyskał tytuł magistra Wychowania Fizycznego,  a w 1977r. tytuł trenera II klasy w lekkoatletyce.

 

Za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze uzyskiwał wysokie oceny i uznanie władz szkolnych. Były nagrody i wyróżnienia: Pomorski Kurator Oświaty nadał stopień awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego, Minister Edukacji i Sportu mianował  ekspertem w Komisji nadającej nauczycielom awanse zawodowe. Posiada tytuł „Nauczyciel Wychowania Fizycznego – Wychowawca Młodzieży Województwa Pomorskiego”.

 

Jest odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Z pasją godną naśladowania już 44 lata uczy i wychowuje, trenuje najzdolniejszych wychowanków, a w zawodach sportu szkolnego stwarza warunki dla jego rozwoju w Tczewie  i Województwie Pomorskim.

 

Eugeniusz Markowicz, trener II klasy w zakresie lekkoatletyki, od 12 lat osiąga ze swoimi wychowankami wyniki plasujące ich w czołówce województwa i Polski. Między innymi wielokrotnym reprezentantem Polski był oszczepnik Marek Szulc, liczącym się  w Polsce juniorem na 1500 m był Piotr Kowalewski, w wieloboju Dominik Klimas, a także Arkadiusz Gardzielewski i Tomasz Rudnik – średnio i długo dystansowcy. Warto odnotować, że dzisiaj pracujący nauczyciele: Mariusz Muttka, Wojciech Borzyszkowski, Waldemar Wasilewski, Bogdan Kolega i Wiesław Andrzejczak są także jego wychowankami.

 

Eugeniusz Markowicz doskonale realizuje się także jako działacz sportu szkolnego, którego celem nadrzędnym jest stały rozwój sportu w szkołach.

 

Od 12 lat jest członkiem Zarządu Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Sambor” Tczew, pełniąc funkcje wiceprezesa i aktualnie prezesa Klubu. Pomorski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, którego jest aktualnie wiceprezesem ds. sportowych nadał Eugeniuszowi Markowiczowi w 2004r. tytuł: Honorowy Członek Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki.

 

Jest inicjatorem wielu imprez sportowych w Tczewie o zasięgu województwa i Polski.

Wyróżniająca praca nauczycielska, trenerska i działacza sportowego stanowi znaczący wkład  w promocję Tczewa.

                                                                                        

 Przewodniczący

                                                                                             Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                           Mirosław Augustyn

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.12.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2012 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1175
21 grudnia 2012 13:36 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxvii2262012.pdf] do dokumentu.
21 grudnia 2012 13:34 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.