Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVII/225/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013r.

 

Uchwała Nr XXVII/225/2012

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 20 grudnia 2012r.

 

 

       w sprawie :  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  na I półrocze 2013r.  

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055;     Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,  poz. 128; Nr 181, poz.1337;  z 2007 r. Nr 48, poz. 327;  Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,  poz. 1111;  Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.  Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40,  poz. 230, Nr 106  poz. 675  oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777;   Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 z 2012r. poz. 567 ) oraz § 101 Statutu Miasta Tczewa  / Dz. Urz. Woj. Pomorskiego  Nr 146, poz. 2838 / - Rada Miejska w Tczewie  

 

 

uchwala co następuje:

 

 

              § 1

 

      Zatwierdza się  plan kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 r. stanowiący 

      załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

            § 2

 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

   Rady Miejskiej w Tczewie

 

      /-/ Mirosław Augustyn

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 z póź. zm. / i § 101 Statutu Miasta Tczewa Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia półroczny plan kontroli.

Stosowny plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

- terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

Przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu kontroli lub jego części.

Niniejszy projekt uchwały spełnia wymagane warunki, w związku z powyższym Komisja Rewizyjna zwraca się do Rady o podjęcie stosownej uchwały.

 

 

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                           Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                                         /-/ Kazimierz Ickiewicz

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.12.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2012 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 923
21 grudnia 2012 14:00 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxvii2252012.pdf] do dokumentu.
21 grudnia 2012 13:59 (Agnieszka Przyłucka) - Usunięcie załącznika [uchwala_nr_xxvii2252012.pdf] z dokumentu.
21 grudnia 2012 13:31 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr225.pdf] do dokumentu.