Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVII/223/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2013 rok.

 

Uchwała Nr XXVII/223/2012

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

 

 

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2013 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777;   Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 z 2012r. poz. 567 ) i § 28 ust. 2 i 3 Statutu Miasta Tczewa ( Dz. Urz. Woj. Gd. z 2010r. Nr 146, poz. 2838 ) – Rada Miejska w Tczewie 

 

uchwala , co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2013 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

W uzasadnionych przypadkach upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej,  do zamiany terminów i tematyki sesji wynikających z planu określonego w § 1.

 

§ 3

 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                          Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                              Mirosław Augustyn

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zgodnie z § 28 ust. 2 i 3 Statutu Miasta Tczewa Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie  przedkłada Radzie Miejskiej w Tczewie plan pracy Rady Miejskiej na 2013 rok uwzględniający terminy i tematy sesji z prośbą o ich zatwierdzenie.

Plan pracy uwzględnia w całości propozycje złożone przez Prezydenta Miasta, Komisje Stałe  oraz radnych Rady Miejskiej w Tczewie.

 

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                          Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                             Mirosław Augustyn

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.12.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2012 13:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 857
21 grudnia 2012 13:16 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_do_uchwaly_nr_xxvii2232012.pdf] do dokumentu.
21 grudnia 2012 13:14 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxvii2232012.pdf] do dokumentu.
21 grudnia 2012 13:13 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.