Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVII/219/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2013 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie

 

Uchwała Nr XXVII/219/2012

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 20 grudnia 2012 roku

 

w sprawie:  ustalenia  stawki  jednostkowej  dotacji  przedmiotowej  na  rok  2013  dla  Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie

                      

 

      Na podstawie art. 18 ust 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2001r. Nr 142  poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162  poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759 i z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181  poz. 1337; z 2007r. Nr 48  poz. 327; Nr 138  poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111; Nr  223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52  poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146; Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675; z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777; Nr 149, poz.887; Nr 217, poz.1281 i z 2012 r. poz. 567) oraz art. 219 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578,  Nr 257 poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707),  po zasięgnięciu opinii  Komisji  Finansowo - Budżetowej i Komisji Polityki Gospodarczej Rada Miejska w Tczewie

 

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej na remonty i konserwację  komunalnego zasobu mieszkaniowego w wysokości:

 

1,56 zł

 

w przeliczeniu na 1 m2  powierzchni użytkowej  w stosunku miesięcznym.  

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr XXI/174/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Tczewie

                                                                       

                                                                    /-/ Mirosław Augustyn

UZASADNIENIE

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) określa, że samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu miasta dotacje przedmiotowe, kalkulowane według stawek jednostkowych.     

 

Na rok 2012 przyjęto, że Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie administruje gminnym zasobem mieszkaniowym o powierzchni  113.799,80 m2 (wg stanu na dzień 30 września 2011 roku), a przyznana  na 2012 rok dotacja przedmiotowa w kwocie 1 952 805 zł, wyliczona została w oparciu o stawkę jednostkową w wysokości 1,43 zł  na  1 m2 powierzchni użytkowej w stosunku miesięcznym.

 

Wg stanu na dzień 31 października 2012 roku Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie administruje zasobem gminnym o łącznej powierzchni  106.730,85 m2.  Ujętą w projekcie budżetu miasta Tczewa na 2013 rok wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego ZGKZM w kwocie: 2 000 000 zł  wyliczono w oparciu o stawkę jednostkową  w wysokości 1,56 zł w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej w stosunku miesięcznym.

 

Otrzymaną na rok 2013 dotację przedmiotową Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie przeznaczy na remonty, konserwację i utrzymanie administrowanych komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz na częściowe pokrycie funduszu  remontowego w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Z uwagi na pogarszający się stan techniczny zasobów mieszkaniowych potrzeby w tym zakresie rosną.

 

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

 

 

 

  Z-ca Prezydenta Miasta

/-/ mgr Zenon Drewa

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.12.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2012 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1000
21 grudnia 2012 13:59 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana danych dokumentu.
21 grudnia 2012 12:51 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxvii2192012.pdf] do dokumentu.
21 grudnia 2012 12:50 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.