Uchwały Rady

Uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2011-2024.

Uchwała  Nr XIV/106/2011

Rady Miejskiej w Tczewie

 z dnia 24 listopada 2011r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2011-2024.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 ; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm. z 2010r. nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 zm. z 2009r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm. z 2005r. Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100; Nr 62, poz. 504; Nr 72, poz. 619; Nr 79, poz. 666; Nr 157, poz 1241; Nr 161, poz. 1277) – Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2011-2024 zmienionej uchwałą Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2011r.; uchwałą Nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011r.; uchwałą Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2011r. oraz uchwałą Nr XII/89/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2011r.  wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tczewa na lata 2011-2024 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z: Tabelarycznej Prezentacji Przepływów Finansowych Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnień przyjętych wartości.

2.  Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2011-2014 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc z dniem 31 grudnia 2011 roku.

 

Przewodniczący

 Rady Miejskiej w Tczewie

 

/-/ Mirosław Augustyn

 

                                                                                               

 

 

Uzasadnienie

 

 

W Wieloletniej prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1  oraz w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2011 rok.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Tczew, dnia 22.11.2011r.

 

                                                                         

    

 

SKARBNIK MIASTA 

Helena Kullas


 

         

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.11.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas – Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2011 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 859
30 listopada 2011 09:40 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_2_do_uchwaly_nr_xiv1062011.pdf] do dokumentu.
30 listopada 2011 09:39 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_1_do_uchwalu_nr_xiv1062011.pdf] do dokumentu.
30 listopada 2011 09:38 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xiv1062011.pdf] do dokumentu.