Uchwały Rady

Uchwała Nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: uchwalenia regulaminu przyznania Medalu „PRO DOMO TRSOVIENSI”

Uchwała Nr XIII/104/2011

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 27 października 2011r.

 

 

      w sprawie: uchwalenia regulaminu przyznania Medalu „PRO DOMO TRSOVIENSI”

 

 

      Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 14 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 i z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. 28, poz. 142  i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777)  oraz § 12 pkt 2 Statutu Miasta Tczewa, po zasięgnięciu opinii komisji stałych  - Rada Miejska  w Tczewie  

 

uchwala, co następuje:

Regulamin

przyznawania Medalu  PRO DOMO TRSOVIENSI

 

§ 1

 

Medal Pro Domo Trsoviensi, ustanowiony decyzją Rady Miejskiej w Tczewie   z dnia 27.01.1994 jest lokalnym wyróżnieniem, przyznawanym przez Radę Miejską za szczególnie znaczące  zasługi oddane miastu.

 

§ 2

 

1.      Medal można przyznawać za działalność naukową, gospodarczą, społeczną, kulturalną i sportową oraz inne osiągnięcia, przydające miastu splendoru lub wyraźne korzyści mieszkańcom.

2.      Medal może być przyznawany mieszkańcom miasta oraz osobom spoza Tczewa.

3.      Kandydatów do wyróżnienia medalem zgłaszać mogą instytucje, organizacje, zakłady pracy i inne formalnoprawne zbiorowości oraz  grupy składające się z co najmniej   30 mieszkańców Tczewa.

4.      Informacje o możliwości złożenia wniosku zamieszcza się corocznie na łamach Panoramy Miasta oraz w lokalnych mediach na trzy miesiące przed końcem ustalonego terminu składania wniosków.

§ 3

 

1.      Zgłoszenia o których mowa w § 2 ust. 3 dokonuje się na wniosku, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

2.      Do wniosku należy dołączyć szczegółowe uzasadnienie wraz z ocenami, recenzjami, czy opiniami bądź innymi dowodami uzasadniającymi wystąpienie o przyznanie medalu.

3.      Wnioski składa się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie w terminie do  30 września każdego roku.

4.      Złożone wnioski wpisane są do specjalnego rejestru, w którym odnotowuje się również fakt przyznania medalu – jego kolejny numer i rok nadania.

5.      Przewodniczący Rady Miejskiej sprawdza czy wnioski spełniają wymogi formalne. Wnioski spełniające wymogi formalne, Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje komisjom stałym do konsultacji i zaopiniowania.

6.      Po zaopiniowaniu wniosków przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej w Tczewie Przewodniczący Rady kieruje, pozytywnie zaopiniowane wnioski do Kapituły Medalu Pro Domo Trsoviensi.

§ 4

 

1. Kapituła składa się z  5-7 członków wybranych spośród laureatów medalu, należących

           do Klubu Pro Domo Trsoviensi. Kapituła ze swego składu wybiera przewodniczącego, 

          zwanego Kanclerzem.

      2.  Kapituła  Medalu Pro Domo Trsoviensi, po zapoznaniu się z opiniami komisji stałych Rady

          Miejskiej w Tczewie, rozpoznaje złożone wnioski, rozpatruje uzasadnienia materiał

           analityczny oraz podejmuje ostateczną decyzję.

      3.  Posiedzenia Kapituły mają charakter zamknięty, odbywają się bez udziału osób trzecich.

      4.  Kapitule przysługuje prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz stosowanie analogii  

           do przepisów o nadawaniu wyróżnień – w kwestiach nieuregulowanych lub budzących   

           wątpliwości.

      5. O przyznaniu danemu kandydatowi Medalu Pro Domo Trsoviensi, orzeka Kapituła.

      6.  Swoją ostateczną decyzję Kapituła kieruje do Rady Miejskiej.

 

§ 5

 

      1. Wyróżnienie Medalem Pro Domo Trsoviensi nadaje uchwałą Rada Miejska.

 

§ 6

 

1.      Dniem wręczenia medalu jest statutowo przyjęte przez Radę Miejską święto lokalne – Dzień Tczewa, przypadające 30-go stycznia.

2.      Wręczenie medalu powinno być jednym z punktów programu obchodów Dnia Tczewa  i należy mu nadać uroczysty charakter.

3.      Na wniosek Kapituły Medalu, za zgodą Rady Miejskiej wręczenie medalu może nastąpić w innych dniach i okolicznościach niż w ust. 1 i 2.

4.      W danym roku kalendarzowym mogą zostać przyznane nie więcej niż trzy medale.

5.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Kapituły Rada Miejska     może wyrazić zgodę na przyznanie większej ilości medali niż określono to w ust. 4.

6.      Kapituła może nie przyznać medalu w danym roku.

7.      Werdykt o przyznaniu medalu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie go w mediach lokalnych.

8.      Kanclerz Kapituły na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tczewie z okazji    Dnia Tczewa prezentuje laureatów medalu.

9.      Każdy medal posiada cechę utożsamiającą, składającą się z numeru kolejnego, imienia    i nazwiska laureata, oraz roku nadania.

10.  Cechy określone w ust. 9 na stałe utrwala się na obwodzie walca medalu.

11.  Potwierdzeniem nadania medalu jest specjalny dyplom, jego wzór stanowi załącznik Nr 2

 

 

§ 7

 

1.      Wyróżnieni Medalem Pro Domo Trsoviensi mogą zrzeszać się w Klubie „Pro Domo Trsoviensi” zwanym dalej klubem. Regulamin Klubu stanowi załącznik Nr 3

2.      Klub działa pod patronatem Prezydenta Miasta Tczewa i Przewodniczącego Rady Miejskiej

3.      Członkowie Klubu ze swojego grona wybierają Przewodniczącego Klubu.

 

§ 8

 

Traci moc uchwała Nr IX/58/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2007 r.  w sprawie uchwalenia regulaminu przyznania Medalu „Pro Domo Trsoviensi”.

 

§ 9

 

        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                          Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                                Mirosław Augustyn

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

            Niniejszy regulamin został zmieniony ze względu na dezaktualizację niektórych postanowień i dostosowanie ich do bieżących potrzeb. Propozycje zmian przygotowała Kapituła Medalu „Pro Domo Trsoviensi”.

Medal „Pro Domo Trsoviensi” jest jednym z dwóch medali przyznawanych przez Radę Miejską.

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                     Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                                          Mirosław Augustyn

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.10.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2011 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1076
28 października 2011 14:52 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_xiii1042011.pdf] do dokumentu.
28 października 2011 14:51 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xiii1042011.pdf] do dokumentu.
28 października 2011 14:48 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.