Uchwały Rady

Uchwała Nr XIII/102/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie porozumienia międzygminnego.

Uchwała Nr XIII/102/2011

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 27 października 2011 r.

 

 w sprawie porozumienia międzygminnego

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art.74 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, poz.157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230,  Nr106, poz.675 i z 2011r. Nr 21 poz.113 Nr 117 poz.679 i Nr 134 poz.777) Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Finansowo-Budżetowej

 

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Upoważnia się Prezydenta Miasta Tczewa do zawarcia porozumienia międzygminnego   z Gminą Miastem Elbląg dotyczącego przyjęcia przez Miasto Elbląg w 2012 roku zadania wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi  i polegającego na przyjmowaniu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do Pogotowia Socjalnego w Elblągu.  

2.      Na wykonanie zadania określonego w ust.1 Gmina Miejska Tczew przeznaczy 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł.) w budżecie  2012 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

 

§ 3

 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. traci moc uchwała Nr L/446/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2010 r.  w sprawie porozumienia międzygminnego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                 Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                                       Mirosław Augustyn

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            Zgodnie z art. 40 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. jednostki samorządu terytorialnego kierują osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, do Izby Wytrzeźwień.

            Miasto Tczew nie posiada na swoim terenie Izby Wytrzeźwień.

Najbliższa izba, która zgodziła się na podstawie porozumienia przyjąć w roku 2012 pacjentów z terenu miasta Tczew znajduje się w Elblągu.

            Środki w wysokości 50.000,- zł zostaną zabezpieczone w budżecie miasta.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.   

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.10.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2011 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 865
28 października 2011 14:43 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xiii1022011.pdf] do dokumentu.
28 października 2011 14:41 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.