Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIX/348/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania Panu Józefowi Golickiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI

Uchwała Nr XXXIX/348/2009
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie nadania Panu Józefowi Golickiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI"


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 i z 2009 r. Nr 52, poz.420) oraz § 4 uchwały Nr IX/58/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania medalu PRO DOMO TRSOVIENSI") - po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisje stałe, Rada Miejska w Tczewie

u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Na wniosek ponad 30 osobowej grupy mieszkańców Tczewa, po uzyskaniu pozytywnej opinii
Kapituły Medalu, nadaje się Panu Józefowi Golickiemu Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI",
za wieloletnią, zaangażowaną działalność w życiu społecznym i kulturalnym, na terenie miasta Tczewa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

Uzasadnienie

Kapituła Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI" powołana uchwałą Nr XXXVII/323/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI", pozytywnie zaopiniowała wniosek ponad 30 osobowej grupy mieszkańców Tczewa o nadanie medalu PRO DOMO TRSOVIENSI Panu Józefowi Golickiemu, za wieloletni, zaangażowany udział w życiu społecznym i kulturalnym, pełnione funkcje kierownicze w stowarzyszeniach kultury, autorskie przygotowanie znaczących imprez kulturalnych i opublikowane książki oraz albumy, przybliżające na podstawie dokumentów i zdjęć, dzieje miasta i jego mieszkańców. Kapituła wniosek uzasadniła następująco:
Józef Golicki urodził się w Tczewie w 1956r. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Studia Podyplomowe z kulturoznawstwa ukończył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania szeroko rozumianą kulturą rozpoczął na studiach, a kontynuował w Tczewie jako aktywny członek Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Problematyce kultury i sztuki w Tczewie poświęcił się pracując w Urzędzie Miejskim na stanowisku inspektora d/s kultury w latach 1981-1987. W tamtych latach księgozbiór miasta uzyskał gmach dla biblioteki głównej po Sądzie Powiatowym a w budynkach socjalnych Pomorskiej Fabryki Gazomierzy po kapitalnym remoncie siedzibę znalazł Tczewski Dom Kultury, a w pobliskim Amfiteatrze organizowano imprezy muzyczne. Miał w powyższych przedsięwzięciach znaczący udział organizatorski.
Minęło od podjęcia pierwszej pracy zawodowej 28 lat, a Józef Golicki wszystkie te lata aktywnie pracuje na rzecz rozwoju kultury w mieście. Jako właściciel firmy Gazeta Reklamowa, Agencja Impresaryjna „Pop Art" zajmuje się działalnością wydawniczą, wydaje gazety i książki poświęcone przede wszystkim historii. Firma organizuje różnego typu imprezy, w tym kulturalne. Praca zawodowa nigdy nie była przeszkodą w osobistym angażowaniu się na polu społeczno - kulturalnym w mieście.
Od 1990r. jego umiejętności organizacyjne docenili początkowo członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej a następnie inicjatorzy powołania stowarzyszenia „Brama". W trudnych latach 90-tych Józef Golicki podejmuje się kierowania znanym od lat 70-tych Stowarzyszeniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej. Jego doświadczenie z pracy w Urzędzie Miejskim pozwala z powodzeniem przeobrazić Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej na ze stowarzyszenie społeczno-kulturalne koncentrujące się na aktualnych problemach miasta. W działalności wewnątrz organizacyjnej dominują spotkania problemowe członków, sympatyków i przyjaciół. Są to między innymi „Spotkania u Wawrzyńca", „Biesiady literackie" .
Członkowie są współorganizatorami I Kongresu Kociewskiego i I Kongresu Pomorskiego oraz wielu innych znaczących wydarzeń kulturalnych i społecznych.
J. Golicki w 1999 roku inicjuje powołanie Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego „Brama" i zostaje na 5 lat jego prezesem. Towarzystwo prowadzi działalność na rzecz rozwoju rodzimej kultury, a jednocześnie organizuje wokół siebie grono członków i sympatyków. Organizuje więc imprezy integrujące te grupy społeczne.
Józef Golicki - urzędnik, przedsiębiorca, prezes organizacji pozarządowych, pozostaje stale aktywnym uczestnikiem niemal wszystkich ważnych zdarzeń kulturalnych w mieście.
Był w gronie założycieli Kociewskiego Magazynu Regionalnego i oficyny wydawniczej, jest aktualnie w jej Radzie Programowej. Redagował Tczewskie pismo społeczno-kulturalne „Uwaga". Brał udział w organizacji Tczewskiej Wiosny Plastycznej, tczewianie w starej fotografii i Tczewskich Sobótkach. Jego pomysłu i autorstwa były wystawy, przeglądy teatralne, konfrontacje filmowe, promował książki i płyty tczewskich autorów.
Swój autorski pomysł upamiętniania twórczości Grzegorza Ciechowskiego każdego roku w rocznicę śmierci Golicki rozpoczął w 2002 koncertem tczewskich muzyków i zaproszonych gości. W ciągu 7 lat ta inicjatywa się rozwijała i od 2005r. jest to znaczący Festiwal „ In Memoriam".
Na tym festiwalu gromadzącym twórców i wykonawców z całej Polski prezentowana jest muzyka, poezja, film oraz produkcja muzyczna. Grzegorz Ciechowski znalazł w Tczewie swoje miejsce jako twórca, który łączył literaturę, muzykę i intelekt.
Tczew zyskał obok „Zdarzeń" imprezę, która popularyzuje muzykę wśród mieszkańców i przyczynia się do promocji miasta.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2009 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1213
09 grudnia 2009 13:47 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
09 grudnia 2009 13:46 (Agnieszka Przyłucka) - Usunięcie załącznika.
09 grudnia 2009 13:42 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana treści dokumnetu.