Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIX/ 347/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania Panu Adamowi Przybyłowskiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI

Uchwała Nr XXXIX/ 347/2009
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie nadania Panu Adamowi Przybyłowskiemu Medalu ,,PRO DOMO
TRSOVIENSI"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 i z 2009 r. Nr 52, poz.420) oraz § 4 uchwały Nr IX/58/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania medalu PRO DOMO TRSOVIENSI") - po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisje stałe Rady Miejskiej w Tczewie, Rada Miejska w Tczewie

uchwala, co następuje:

§ 1

Na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Medalu, nadaje się Panu Adamowi Przybyłowskiemu Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI", za działalność gospodarczą, społeczną oraz promocję miasta Tczewa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

Uzasadnienie


Kapituła Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI" powołana uchwałą Nr XXXVII/323/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia składu osobowego Kapituły Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI", pozytywnie zaopiniowała wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej o nadanie medalu PRO DOMO TRSOVIENSI Panu Adamowi Przybyłowskiemu, za nominowanym przemawia pomysł na powstanie i rozwój tczewskiego ośrodka telewizyjno radiowego, odgrywającego znaczącą rolę w upowszechnianiu pracy organów samorządu, instytucji i stowarzyszeń kultury oraz życia sportowego. Kapituła wniosek uzasadniła następująco.
Adam Przybyłowski urodził się w 1949 roku w Tczewie. Jest prezesem Zarządu TELKAB spółka z o.o. w Tczewie, z zawodu specjalista od teletransmisji, z zamiłowania muzyk. Obie życiowe pasje stale służą mieszkańcom Tczewa. Był członkiem wielu tczewskich zespołów muzycznych, wśród nich między innymi KAMYKI, z Jerzym Kamieniem i Wojciechem Galińskim, grał z Jackiem Klińskim i Adamem Wendtem. Będąc kierownikiem zespołu wokalno instrumentalnego Juventus i organistą w kościele szkolnym wprowadził w arkana muzyki kościelnej Grzegorza Ciechowskiego.
Od muzyki do przekazu radiowo telewizyjnego wystarczy trafny wybór, stąd naturalnym było że w dorosłym życiu zawodowym zatrudniony był w TELKOM-TELMOR i spółdzielniach pracy zakładających anteny. Przekaz antenowy stał się kolejną jego pasją.
Adama Przybyłowskiego charakteryzuje dociekliwość i perfekcja wykonania wszystkiego co robi, do efektów dochodzi sam ciężką pracą. Lata pracy w branży antenowej w Gdyni, Sopocie, Olsztynku i Tczewie dostarczają mu doświadczenia zawodowego, uzupełnia wiedzę na Politechnice Gdańskiej, czyta książki fachowe, składa wizyty wszędzie tam gdzie może się czegoś nowego nauczyć. Nowe rozwiązania przekazu wizji kablem znajduje w niemieckim Bremen. Uzbrojony w doświadczenie zawodowe w swojej specjalności mając 17 letni staż pracy odpowiada na potrzeby mieszkańców Tczewa i w 1990 roku zakłada firmę Zakład Handlowo Usługowy Telkab, która podejmuje się założyć sieć telewizji kablowej. Mija 14 lat i tczewianie już w nowej technice uzyskują z kabla ponad 70 programów telewizyjnych, a także całodobowy program radiowy oraz dostęp do internetu.
Dnia 9 marca 2004 roku spółka uzyskuje koncesje na telewizje i radio. Od czasu uzyskania koncesji, znając zaangażowanie A. Przybyłowskiego można oczekiwać, że wkrótce powstanie „kablowy ośrodek telewizyjno - radiowy." W 12 tys. mieszkań będzie można znacznie więcej godzin oglądać lokalny program, który aktualnie w coraz większym stopniu staje się znaczącym dla mieszkańców śledzących życie społeczne i kulturalne Tczewa. W radio można słuchać tczewskich twórców i wykonawców muzyki, podawane są bieżące wiadomości, wywiady i dyskusje. Lokalny program TV retransmituje i transmituje na żywo prace organu samorządu miejskiego, msze w miejscowych kościołach, wydarzenia społeczno - gospodarcze, kulturalne i sportowe.
W historii tczewskiej telewizji kablowej Adam Przybyłowski konsekwentnie zmierza do tego, aby odbiorcy uznali, że Telkab pełni role służebną i zmierza do osiągnięcia coraz lepszych parametrów przekazu tak telewizyjnego jak i radiowego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2009 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1252
09 grudnia 2009 13:47 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
09 grudnia 2009 13:47 (Agnieszka Przyłucka) - Usunięcie załącznika.
09 grudnia 2009 13:41 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana treści dokumnetu.