Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIX/346/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew położonych przy ul. Pomorskiej


Uchwała Nr XXXIX/346/2009
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech
lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew położonych
przy ul. Pomorskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.: Nr 52, poz. 420; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej oraz Komisji Finansowo-Budżetowej
uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew:
 gruntu stanowiącego część działki nr 235/4, obręb 6, karta mapy 3, o powierzchni
28 m2 położonego w Tczewie przy ul. Pomorskiej, w celu prowadzenia działalności handlowej;
 gruntu stanowiącego część działki nr 235/11, obręb 6, karta mapy 3, o powierzchni
8 m2 położonego w Tczewie przy ul. Pomorskiej, w celu prowadzenia działalności handlowej.

§ 2

 

Szczegółowe oznaczenie gruntów, o których mowa w § 1, zawiera mapa stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

 

 

Uzasadnienie

W dniu 26 października 2009 roku dzierżawcy gruntów przy ul. Pomorskiej zwrócili się z prośbą o przedłużenie wygasających z końcem października umów dzierżawy, do czasu rozpoczęcia inwestycji związanych z budową Transportowego Węzła Integracyjnego.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew na okres do trzech lat jest uzasadnione z uwagi na interes zarówno dzierżawców jak i Miasta.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sebastian Justyński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2009 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1032
03 grudnia 2009 10:25 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
03 grudnia 2009 10:24 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
03 grudnia 2009 10:23 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.