Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIX/345/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na inwestycję drogową.

Uchwała Nr XXXIX/345/2009
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 listopada 2009 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych
na rzecz Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na inwestycję
drogową.


Na podstawie art. 11 ust.2, art. 13 ust.2 i 2a, art. 37 ust. 2 pkt 4 w związku z art.6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603; zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 281 poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1600; Nr 220, poz. 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817) - po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej i Komisji Polityki Gospodarczej, Rada Miejska w Tczewie

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny przez Gminę Miejska Tczew, nieruchomości niezabudowanych, położonych w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej, określonych jako działki:
- nr 26/1 o pow. 35 m2, obr. 3, KW 17454
- nr 34/1 o pow. 822 m2, obr. 3, KW 17454
- nr 35/3 o pow. 6 m2, obr. 3, KW 17454
- nr 21/25 o pow. 1329 m2, obr. 5, KW 16850
- nr 21/15 o pow. 857 m2, obr. 5, KW 11706
- nr 21/22 o pow. 38 m2, obr. 5, KW 16850
- nr 23/3 o pow. 144 m2, obr. 5, KW 16850
- nr 23/17 o pow. 314 m2, obr. 5, KW 16850
- nr 88/33 o pow. 667 m2, obr. 5, KW 11706
- nr 138/9 o pow. 784 m2, obr. 5, KW 25679
na rzecz Województwa Pomorskiego, z przeznaczeniem na inwestycję drogową celu publicznego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczewa do węzła autostrady A1 Stanisławie".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

 

U Z A S A D N I E N I E


Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpił z wnioskiem o podjęcie przez Radę Miejską w Tczewie uchwały upoważniającej Prezydenta Miasta Tczewa do zbycia na rzecz Województwa Pomorskiego, w formie darowizny, względnie za cenę niższą niż ich wartość rynkowa, 10 działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew jako wkład gminy w przeprowadzaną inwestycję drogową, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczewa do węzła autostrady A1 Stanisławie".
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając z upoważnienia Zarządu Województwa Pomorskiego planuje w m-cu listopadzie złożyć wniosek do Wojewody Pomorskiego o wydanie decyzji zezwalającej na realizację wskazanej wyżej inwestycji drogowej. Ponieważ sprzedaż, w tym sprzedaż z bonifikatą wymaga ustalenia wartości nieruchomości przez biegłego, mając na uwadze czas jego wykonania oraz koszty, których wysokość byłyby na poziomie ustalonej ceny z 99% bonifikatą zasadne jest przekazanie prawa własności w formie darowizny

W związku z powyższym , zgodnie z art. 13 ust. 2 oraz 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, za zgodą Rady Miejskiej, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne w trybie bezprzetargowym, a wiec podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sebastian Justyński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2009 10:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1109
03 grudnia 2009 10:20 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
03 grudnia 2009 10:18 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.