Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIX/342/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Tczew na rok 2010.

Uchwała Nr XXXIX/342/2009
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 listopada 2009r.


w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Tczew na rok 2010.

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm. Z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008 nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009r. nr 52 poz. 420), art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415, zm. Z 2007r. nr 191 poz. 1366, nr 192 poz. 1378,z 2008r. nr 70 poz. 416, Nr 171 poz. 1056, nr 216 poz. 1367, nr 237 poz. 1654, z 2009r. nr 6 poz. 33, nr 69 poz. 595, nr 97 poz. 800, nr 91 poz. 742, nr 115 poz. 964, nr 125 poz. 1035, nr 127 poz. 1052, nr 161 poz. 1278 ) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210 poz. 1745) po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Społecznej, Komisji Finansowo - Budżetowej oraz Komisji Polityki Gospodarczej Rada Miejska w Tczewie

uchwala co następuje:

§ 1

W związku z organizacją prac społecznie użytecznych przez Gminę Miejską Tczew dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze środków pomocy społecznej zatwierdza się roczny plan potrzeb w tym zakresie na rok 2010 stanowiący załącznik Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 73a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może skierować osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku, korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz gminy w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6,80 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych, refundowane gminie przez starostę ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.
Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych jest określony
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. (Dz.U. Nr 210 poz. 1745).
Zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła go do Starosty i kierownika ośrodka pomocy społecznej, właściwych miejscowo dla danej gminy.
Niniejszy plan został sporządzony przez koordynatora prac społecznie użytecznych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, i przedłożony Prezydentowi Miasta Tczewa w celu zatwierdzenia przez Radę Miejską.
Koszt realizacji prac społecznie użytecznych w 2010r. wyniesie 107.440,00 zł.
Z tego koszty obciążające:
1. Gminę Miejską Tczew - 42.976,00 zł,
2. Fundusz Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie - 64,464,00 zł (jako refundacja 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnym).

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Noch – Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2009 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1071
03 grudnia 2009 10:04 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
03 grudnia 2009 10:02 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
03 grudnia 2009 09:58 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.