Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIX / 341 / 2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2010

Uchwała Nr XXXIX / 341 / 2009
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 i z 2009 r. Nr 52, poz.420) oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 , Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz.1238, z 2008 r. Nr 227, poz.1505 i z 2009 r Nr 18, poz.97), Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Finansowo - Budżetowej

 

uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 dla miasta Tczewa stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie


Włodzimierz Mroczkowski

 

 

Uzasadnienie

W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do realizacji zadań w zakresie przewidzianym niniejszymi ustawami.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z art.4¹.1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z póź. zm.) i zgodnie z art. 10 ust .2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. oraz o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485 z póź. zm.) uchwalany jest przez radę gminy.
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr XXXVII/316/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 konstruowanie i wykonanie gminnego programu podlega w/w ustawie, w szczególności dotyczy to trybu zlecania zadań publicznych (konkurs ofert).
W związku z powyższym przedstawiony program zawiera globalną kwotę jaką planujemy do realizacji zadań własnych, takich jak:
1) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 w/w ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie obliguje do ogłoszenia konkursu ofert i dokonania wyboru podmiotów, którym gmina zleci zadanie. W konkursie będzie można wyłonić najlepszych, najefektywniejszych wykonawców konkretnych zadań .
Przedstawiony program określa zadania jakie będą powierzone lub wsparte w realizacji, realizatorzy zadań zostaną przedstawieni po rozstrzygnięciu otartego konkursu ofert w postaci szczegółowego harmonogramu.
Przedstawiony program został zaakceptowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie programu w przedstawionej formie.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Noch – Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2009 09:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1108
03 grudnia 2009 09:56 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
03 grudnia 2009 09:51 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
03 grudnia 2009 09:48 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.