Aktualności

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Tczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Kościuszki i al. Zwycięstwa

Tczew, dnia 18 listopada 2014 r.

 

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Tczewa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

w rejonie ulicy Kościuszki i al. Zwycięstwa.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLI/331/2014  Rady Miejskiej w Tczewie dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Kościuszki i al. Zwycięstwa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Kościuszki i al. Zwycięstwa w dniach od 25 listopada do 30 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, pok. nr 37 w godz. od 8.00 do 15.00 (w czw. do 16.00, w pt. do 13.00). Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02 grudnia 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1, sala obrad Rady Miejskiej o godz. 15.oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tczewa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2015 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i w czasie wyłożenia projektu zmiany w/w planu miejscowego do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko tego planu i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w gdańsku nie przesłał opinii, to jest, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym równoznaczne z zaopiniowaniem projektu zmiany planu.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą składać w tym postępowaniu uwagi i wnioski. Stosownie do art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski i uwagi należy wnosić na wskazanych poniżej zasadach dotyczących wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Kościuszki i al. Zwycięstwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2015 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1)     opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

2)     opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub

3)     za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne na adres: info@um.tczew.pl

 

                                                                                                                  Z-ca Prezydenta Miasta

                                                                                                                       (-) Adam Burczyk

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.11.2014r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Śliwińska - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2014 07:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 1701
18 listopada 2014 07:25 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [ogloszenie_wyloz_zwyciestwa_tcz_2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 listopada 2014 07:25 (Danuta Petka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)