Urząd Miejski w Tczewie

Wydziały

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. 30 Stycznia 1
83-110 Tczew


Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego:

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew
parter – pokój nr 6
przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.00
czwartek 7.30 – 16.30
piątek 7.30 – 13.30


Wydział Spraw Obywatelskich

/58/ 77-59-347 Naczelnik Wydziału
/58/ 562-50-91 Z-ca Naczelnika Wydziału (zarządzenie kryzysowe i OC)

/58/ 77-59-304/404 ewidencja ludności
/58/ 77-59-303/403 dowody osobistego
/58/ 77-59-390 odbiór dowodu osobistego
/58/ 562-39-53 zarządzenie kryzysowe i OC, sprawy wojskowe i obronne


W szczególności do zadań Wydziału należy:

1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

1) prowadzenie ewidencji ludności w systemie teleinformatycznym i informatycznym w formie
rejestru mieszkańców, w tym:
a) zbiór danych stałych mieszkańców,
b) zbiór danych byłych mieszkańców,
c) zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące,
2) wykonywanie czynności związanych z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych,
3) prowadzenie Rejestru Dowodów Osobistych w systemie teleinformatycznym,
4) aktualizacja bazy danych na podstawie zgłoszeń meldunkowych oraz decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, w rejestrze PESEL w systemie teleinformatycznym,
5) prowadzenia archiwum dowodów osobistych,
6) współpraca z MSWiA oraz Centrum Personalizacji Dokumentów (CPD), Wojskowa Komendą Uzupełnień, placówkami konsularnymi i ambasadami RP, Policją, biurem paszportowym,
zakładami karnymi, biurami ewidencji ludności innych gmin, itp. w zakresie zmian ewidencyjno-
adresowych i osobowych oraz dowodów osobistych,
7) wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji w zakresie spraw meldunkowych i dowodów osobistych,
8) prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisu wyborców,
9) udostępnianie rejestru i spisu wyborców,
10) wydawanie decyzji administracyjnych o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców,
11) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania na podstawie ustawy – Kodeks wyborczy,
12) udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami,
13) wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia danych ze zbiorów
meldunkowych i z Rejestru Dowodów Osobistych,
14) wydawanie zaświadczeń i kserokopii dokumentów z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych,
15) przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego i wydanie zaświadczenia o jego utracie oraz jednoczesne unieważnienie tego dowodu w systemie teleinformatycznym w Rejestrze Dowodów Osobistych,
16) unieważnianie dowodów osobistych z przyczyn wymienionych w ustawie o dowodach osobistych w systemach teleinformatycznym w Rejestrze Dowodów Osobistych,
17) załatwianie skarg i wniosków w sprawach wydziału,
18) sporządzanie dla szkół wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

2. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:

1) prowadzenie rejestracji na potrzebę założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia
kwalifikacji wojskowej,
2) udział w przygotowaniu i prowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
3) wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji w zakresie:
a) uznania żołnierza lub osobę, której doręczono kartę powołania do służby za żołnierza posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego,
b) uznania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia
zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
c) ustalania i wypłacania wysokości świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone
wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych,
d) o pokrywaniu, bądź odmowie pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom
spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich
rodzin, wynikających z przepisów prawa,
e) świadczeń osobistych i rzeczowych,
4) prowadzenie planu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju,
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
5) wykonywanie zadań specjalnych w zakresie Akcji Kurierskiej w czasie pokoju i na wypadek
wojny,
6) dokonywanie oceny stanu środków rzeczowych objętych planem.

3. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej: współdziałanie
z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

4. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo o zgromadzeniach.

5. Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, w szczególności:

1) opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej Miasta,
2) planowanie i organizowanie działalności w zakresie zadań obrony cywilnej,
3) przygotowywanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz
systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
4) prowadzenie i organizowanie szkoleń formacji obrony cywilnej, a także ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
5) ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom działającym na terenie Miasta,
6) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego
zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze Miasta,
7) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
8) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu
spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalistycznych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
9) planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej,
10) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
11) planowanie zapewnienia ochrony i ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek
zagrożenia zniszczeniem,
12) opracowywanie informacji z zakresu obrony cywilnej.

6. Podejmowanie wspólnie z jednostkami organizacyjnymi działającymi na obszarze Miasta działań w zakresie ochrony przed powodzią, w szczególności:

1) zarządzanie ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią,
2) zobowiązanie do wykonywania prac zabezpieczających przed powodzią lub dostarczenia środków do zwalczania powodzi,
3) uaktualnianie na bieżąco planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz koordynowanie
działań w tym zakresie,
4) wyposażenie i utrzymywanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

7. Realizowanie zadań w sprawach zarządzania kryzysowego:

1) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i
usuwaniem skutków zagrożeń na obszarze Miasta,
2) realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) realizowanie zaleceń do miejskiego planu zarządzania kryzysowego,
b) opracowywanie i przedkładanie Staroście do zatwierdzenia planu zarządzania kryzysowego
Miasta,
3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Miasta,
5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
w tym współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
6) organizowanie i realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

8. Zapewnienie wykonywania zadań zarządzania kryzysowego poprzez Miejski Zespół
Zarządzania Kryzysowego powołany przez Prezydenta Miasta.

9. Koordynowanie na obszarze Miasta realizacji zadań:

1) całodobowego alarmowania członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w
sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu
informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,
2) współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
3) zapewnienia współpracy z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i
humanitarne,
4) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

10. Występowanie o tworzenie w budżecie Miasta rezerwy celowej na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego.

11. Prowadzenie ewidencji ilościowo – jakościowej sprzętu na potrzeby akcji ratowniczych.

12. Utrzymywanie współpracy z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, podmiotami leczniczymi na terenie Miasta Tczewa oraz innymi uczestnikami
systemu bezpieczeństwa i środkami masowego przekazu.

13. Współudział w realizowaniu zadań z zakresu planowania cywilnego, obejmujący:

1) gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny,
2) opracowywanie procedur postępowania na wypadek zagrożeń,
3) przygotowywanie miejskiego planu zarządzania kryzysowego.

14. Prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych.

Stanowiska:

Gabriela Kaczmarek

Naczelnik Wydziału

Data wytworzenia dokumentu: 11.09.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Kaczmarek Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 59124
30 maja 2018 12:20 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Zmiana danych jednostki.
30 maja 2018 12:19 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Zmiana danych jednostki.
11 września 2015 11:43 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl