Urząd Miejski w Tczewie

Wydziały

Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
Plac Marszałka Piłsudskiego 1
83-110 Tczew


Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji

W szczególności do zadań Wydziału należy:

1. W zakresie gospodarki komunalnej:

1) koordynacja i nadzór zadań remontowych i inwestycyjnych wynikających z zawartych umów komunalnych jednostek organizacyjnych i spółek Miasta.
2) realizowanie przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz nadzorowanie ich wykonania przez powołanie do tego podmioty gospodarcze, a w szczególności:
a) wnioskowanie o zakładanie, rozszerzenie i zamknięcie cmentarzy komunalnych,
b) utrzymywanie i nadzorowanie zarządzania cmentarzem komunalnym.
3) kontrola wydanych zezwoleń oraz warunków odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej.
4) nadzorowanie i opiniowanie zadań remontowych oraz modernizacyjnych urządzeń zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz odwodnienia terenów.
5) ustalanie potrzeb w zakresie obsługi wodno – kanalizacyjnej nowych obszarów inwestycyjnych.
6) przygotowywanie projektu zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków dla wydania decyzji w świetle ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tym: - analizowanie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków odprowadzanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne i przedstawienie do zatwierdzenia przez Radę Miejską oraz współdziałanie w zakresie ustalenia cen wody i odprowadzania ścieków.
7) planowanie oświetlenia miejsc publicznych, w tym: ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta.
8) podejmowanie skutecznych działań w celu przestrzegania i wykonywania zadań określonych w ustawie Prawo energetyczne, a w szczególności: opracowywanie dla potrzeb Prezydenta projektów założeń do planów zaopatrzenia w gaz i energię elektryczną, uzgadnianie tych projektów z Wojewodą, w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej Państwa w trybie określonym w ustawie Prawo energetyczne oraz opracowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz.
9) koordynowanie i kontrola działań podmiotów powołanych dla realizacji zadań własnych Miasta, w tym umów o świadczenie usług w zakresie:
a) wodociągów i kanalizacji,
b) oczyszczania Miasta,
c) odpadów komunalnych,
d) zieleni miejskiej i ochrony przyrody,
e) zarządzania cmentarzem komunalnym,
f) usług komunalnych,
g) ochrony zwierząt,
h) oświetlenia Miasta,
i) transportu zbiorowego,
j) inwestycji komunalnych, z wyłączeniem drogowych.
10) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej, w tym określonych w ust. 9.
11) współpraca z innymi jednostkami i służbami miejskimi zwłaszcza w przypadkach klęsk żywiołowych i awarii technicznych z wykorzystaniem dostępnego na terenie miasta potencjału wykonawczego ( kadrowego i technicznego ) innych podmiotów gospodarczych oraz organizacja odpowiednich służb awaryjnych, dla których winny być przygotowane wcześniej wielostronne plany działania.

2. W zakresie porządku, estetyki zieleni miejskiej i ochrony przyrody:

1) podejmowanie i organizowanie przy współudziale jednostek organizacyjnych różnych form oddziaływania na rzecz estetyzacji i porządku w Mieście, a w szczególności:
a) podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia estetycznego wyglądu Miasta,
b) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem deratyzacji na terenie Miasta.
2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody:
a) wydawanie zezwoleń, na wniosek osób fizycznych i prawnych na usunięcie drzew i krzewów z terenów nie będących własnością Gminy Miejskiej Tczew zlokalizowanych oraz ustalanie opłat z tego tytułu,
b) udzielanie zgody właścicielskiej w związku z usunięciem drzew i krzewów na wniosek posiadaczy nieruchomości, będącej własnością Miasta,
c) wymierzanie i naliczanie kar za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
d) wprowadzenie i propagowanie form ochrony przyrody.
3) prowadzenie spraw związanych z ochroną drzewostanu.
4) opracowanie warunków utrzymania, modernizacji i rozbudowy miejskich terenów zielonych, parków, zieleńców.
5) nadzorowanie realizacji programów utrzymania modernizacji i rozbudowy miejskich terenów zielonych.

3. W zakresie ochrony środowiska:

1) nakazywanie osobie fizycznej eksploatującej instalacje – urządzenia, wykonywanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
2) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
3) inicjowanie działań lokalnych na rzecz ochrony środowiska oraz edukacja ekologiczna prowadzona w ramach działalności przez Pracownię Edukacji Ekologicznej stanowiącą wydzieloną komórkę w Wydziale.
4) opracowanie projektów wieloletnich programów ochrony środowiska i konsekwentna kontrola realizacji zadań ujętych w programach.
5) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie ochrony środowiska.

4. W zakresie lokalnego transportu zbiorowego:

1) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na prowadzenie krajowego drogowego przewozu osób ( przewozy regularne, przewozy nieregularne i zarobkowy przewóz osób taksówkami ) na terenie Miasta, a zwłaszcza:
a) przyjmowanie wniosków,
b) przygotowanie licencji,
c) przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu licencji,
d) kontrola zgodności prowadzenia działalności zgodnie z wydaną licencją,
e) prowadzenie rejestru wydanych licencji.
2) prowadzenie procedury dotyczącej pojazdów porzuconych na drogach.

5. W zakresie odpadów komunalnych:

1) wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej.
3) realizowanie zadań wynikających z ustawy o odpadach:
a) opiniowanie działań i przedsięwzięć z zakresu odpadów,
b) uczestnictwo w przeciwdziałaniu nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.
4) przygotowywanie propozycji górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości.
5) kontrola realizacji harmonogramu wywozu odpadów komunalnych.
6) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. W zakresie ochrony zwierząt:

Podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt zgodnie z ustawa o ochronie zwierząt, we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami, a w szczególności:
1) podejmowanie z urzędu lub na wniosek: Policji, lekarza weterynarii, inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami albo upoważnionego przedstawiciela innej organizacji społecznej o podobnym statutowym działaniu, decyzji o odebraniu czasowo, bądź na stałe zwierząt, które są rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane przez właścicieli bądź inne utrzymujące je osoby i przekazywanie ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt, pod opiekę innej osoby lub instytucji,
2) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
4) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania azylu dla zwierząt, nadzór nad pracą użytkownika,
5) przygotowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

7. W zakresie inwestycji i remontów obiektów komunalnych, z wyłączeniem inwestycji drogowych:

1) przygotowywanie wieloletnich projektów programów inwestycyjnych oraz planów potrzeb inwestycyjnych Miasta, w uzgodnieniu z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i w powiązaniu ze strategicznym planem rozwoju Miasta.
2) przygotowywanie zadań planowych na poszczególne lata na podstawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ( WPI ), w tym również proponowanie środków finansowych dla przygotowania dokumentacji i zapewnienia realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych poprzez wnioskowanie do Rady o zabezpieczenie środków w budżecie Miasta.
3) współdziałanie z Wydziałem Rozwoju Miasta, w zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację ważnych strategicznie zadań inwestycyjnych.
4) podejmowanie działań w celu przygotowania realizacji inwestycji i remontów ujętych w budżecie Miasta oraz w wieloletnich planach inwestycyjnych, w tym:
a) ustalanie zakresu opracowań projektowych niezbędnych do realizacji zadań w poszczególnych latach,
b) zlecenie opracowań opinii technicznych oraz wszelkich nakładów związanych z zadaniami inwestycyjnymi,
c) weryfikowanie i analiza przygotowanych dokumentów projektowych.
5) przygotowywanie planów inwestycji na podstawie informacji i danych innych jednostek zewnętrznych oraz Wydziałów Urzędu.
6) podejmowanie niezbędnych działań koordynacyjnych dot. programowania i planowania inwestycji miejskich i remontów infrastruktury technicznej oraz dokonywanie analiz planów inwestycyjnych i remontów przy współudziale zainteresowanych Wydziałów, jednostek organizacyjnych i spółek.
7) organizowanie i realizacja zadań objętych budżetem Miasta oraz planem rzeczowym i finansowym, sprawowanie nadzoru nad wykonaniem robót pod względem:
a) prowadzenia dokumentacji technicznej realizowanych zadań,
b) merytorycznym,
c) technicznym, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
d) finansowym, w tym zakresie utrzymuje ścisłą współpracę z Wydziałem Budżetu Urzędu oraz Wydziałem Budżetu i Podatków, zapewniając wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych zgodnie z w/w planami.
8) prowadzenie realizacji inwestycji miejskich oraz rejestru realizowanych inwestycji.
9) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wszczęcia procedury wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego, w tym:
a) przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zadania publicznego,
b) wskazanie trybu udzielenia zamówienia,
c) określenie warunków dla wykonawcy,
d) ustalenie kryterium oceny ofert.
10) sporządzanie, przy współudziale zainteresowanych Wydziałów Urzędu, harmonogramów realizacji inwestycji.
11) przygotowywanie projektów umów w zakresie zadań realizowanych do 14.000 EURO ze zleceniobiorcami ( biurami projektowymi, wykonawcami, inspektorami nadzoru, itp. ), kontrola właściwej realizacji tych umów:
a) przygotowanie materiałów niezbędnych do udzielenia zamówienia,
b) kryterium wyboru oferty,
c) określenie warunków dla wykonawcy.
12) prowadzenie kontroli zasadności płatności za prace zlecone określone w pkt 10
( weryfikacja wpływających faktur w stosunku do podpisanych umów i zleceń ).
13) organizowanie narad z wykonawcami zadań inwestycyjnych, koordynacja jednostek realizujących inwestycje.
14) prowadzenie kontroli inspektorów nadzoru w zakresie zadań inwestycyjnych, remontowych realizowanych przez Wydział zgodnie z zawartą umową.
15) sprawowanie merytorycznej kontroli efektów i postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych przy współudziale odpowiednich Wydziałów Urzędu.
16) udział w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych inwestycji oraz w przekazywaniu zakończonych inwestycji użytkownikom.
17) organizowanie przeglądów technicznych inwestycji w okresie rękojmi za wady.
18) przygotowywanie dla potrzeb Prezydenta okresowych sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji i zadań remontowych.

8. W zakresie pozostałych spraw:

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o usługach turystycznych, w szczególności w zakresie prowadzenia pól biwakowych oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, a w szczególności:
a) przyjmowanie wniosków o wpis do ewidencji, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
b) założenie kart ewidencyjnych poszczególnych obiektów i wykazu kart ewidencji obiektów,
c) kontrola obiektów w zakresie przestrzegania i spełniania wymagań określonych przepisami ustawy.
2) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i opieką nad miejscami pamięci:
a) nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi i grobami poległych w ramach zawartych porozumień oraz innymi miejscami pamięci,
b) utrzymanie oraz modernizacja miejsc pamięci narodowej,
c) prowadzenie spraw związanych z powstawaniem nowych miejsc pamięci
3) opracowywanie projektów regulaminów targowisk oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenie targowisk oraz przygotowywanie uchwał Rady.
4) prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań komunalnych przez spółki i inne podmioty zgodnie z zawartymi umowami.

Stanowiska:

Adam Modrzyński

Naczelnik Wydziału

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 26241
07 czerwca 2017 09:14 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału.
07 czerwca 2017 09:13 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Usunięcie stanowiska: Naczelnik Wydziału.
12 czerwca 2014 13:16 Danuta Petka - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl