Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji

W szczególności do zadań Wydziału należy:

1. W zakresie gospodarki komunalnej:

1) koordynacja i nadzór zadań remontowych i inwestycyjnych wynikających z zawartych umów komunalnych jednostek organizacyjnych i spółek Miasta,
2) nadzorowanie i opiniowanie zadań remontowych oraz modernizacyjnych urządzeń zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz odwodnienia terenów,
3) przygotowywanie projektu uchwały na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków w świetle ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tym: - analizowanie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków odprowadzanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne i przedstawienie do zatwierdzenia przez Radę Miejską oraz współdziałanie w zakresie ustalenia cen wody i odprowadzania ścieków,
4) planowanie oświetlenia miejsc publicznych, w tym: ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta,
5) nadzorowanie konserwacji i utrzymania oświetlenia na terenie miasta,
6) zakup energii dla potrzeb zasilania infrastruktury miejskiej (przepompowni wód deszczowych, fontann, oświetlenia miasta, iluminacji, sygnalizacji),
7) podejmowanie skutecznych działań w celu przestrzegania i wykonywania zadań określonych w ustawie Prawo energetyczne, a w szczególności: opracowywanie dla potrzeb Prezydenta projektów założeń do planów zaopatrzenia w gaz i energię elektryczną, uzgadnianie tych projektów z Wojewodą, w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej Państwa w trybie określonym w ustawie Prawo energetyczne oraz opracowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz,
8) koordynowanie i kontrola działań podmiotów powołanych dla realizacji zadań własnych Miasta, w tym umów o świadczenie usług w zakresie:
a) wodociągów i kanalizacji,
b) oczyszczania Miasta,
c) odpadów komunalnych,
d) miejskich terenów zieleni i ochrony przyrody,
e) miejsc pamięci i cmentarnictwa wojennego
f) pozostałych usług komunalnych,
g) ochrony zwierząt,
h) oświetlenia Miasta,
i) transportu zbiorowego,
j) inwestycji komunalnych, z wyłączeniem drogowych,
9) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej, w tym określonych w ust. 9,
10) współpraca z innymi jednostkami i służbami miejskimi zwłaszcza w przypadkach klęsk żywiołowych i awarii technicznych z wykorzystaniem dostępnego na terenie miasta potencjału wykonawczego (kadrowego i technicznego) innych podmiotów gospodarczych oraz organizacja odpowiednich służb awaryjnych, dla których winny być przygotowane wcześniej wielostronne plany działania.

2. W zakresie porządku, stanu miejskich terenów zieleni i ochrony przyrody:

1) podejmowanie i organizowanie przy współudziale jednostek organizacyjnych różnych form oddziaływania na rzecz estetyzacji i porządku w Mieście, a w szczególności:
a) podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia estetycznego wyglądu Miasta,
b) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem deratyzacji na terenie Miasta,
2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody:
a) wydawanie zezwoleń, na wniosek osób fizycznych i prawnych na usunięcie drzew i krzewów z terenów nie będących własnością Gminy Miejskiej Tczew zlokalizowanych na terenie miasta oraz ustalanie opłat z tego tytułu,
b) udzielanie zgody właścicielskiej w związku z usunięciem drzew i krzewów na wniosek posiadaczy nieruchomości, będącej własnością Miasta,
c) wymierzanie i naliczanie kar za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za niszczenie zieleni,
d) wprowadzenie i propagowanie form ochrony przyrody,
3) prowadzenie spraw związanych z ochroną drzewostanu,
4) opracowanie warunków utrzymania, modernizacji i rozbudowy miejskich terenów zielonych, parków, zieleńców,
5) nadzorowanie realizacji planów utrzymania, modernizacji i rozbudowy miejskich terenów zielonych.

3. W zakresie ochrony środowiska:

1) nakazywanie osobie fizycznej eksploatującej instalacje – urządzenia, wykonywanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
2) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,
3) inicjowanie działań lokalnych na rzecz ochrony środowiska oraz edukacja ekologiczna prowadzona w ramach działalności przez Pracownię Edukacji Ekologicznej stanowiącą wydzieloną komórkę w Wydziale,
4) opracowanie projektów programów ochrony środowiska i raportów z ich wykonania na temat realizacji zadań ujętych w programach,
5) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie ochrony środowiska.

4. W zakresie lokalnego transportu zbiorowego:

1) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Miasta, a zwłaszcza:
a) przyjmowanie wniosków,
b) przygotowanie licencji, zezwoleń oraz wypisów z zezwolenia,
c) przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu licencji,
d) kontrola zgodności prowadzenia działalności zgodnie z wydaną licencją,
e) prowadzenie rejestru wydanych licencji,
2) prowadzenie procedury dotyczącej pojazdów porzuconych na drogach.

5. W zakresie odpadów komunalnych:

1) udzielanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie:
a) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
b) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
2) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3) realizowanie zadań wynikających z ustawy o odpadach:
a) kontrola realizacji harmonogramu wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b)sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. W zakresie ochrony zwierząt:

Podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt zgodnie z ustawa o ochronie zwierząt, we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami, a w szczególności:
1) podejmowanie z urzędu lub na wniosek: Policji, lekarza weterynarii, inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami albo upoważnionego przedstawiciela innej organizacji społecznej o podobnym statutowym działaniu, decyzji o odebraniu czasowo, bądź na stałe zwierząt, które są rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane przez właścicieli bądź inne utrzymujące je osoby i przekazywanie ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt, pod opiekę innej osoby lub instytucji,
2) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
4) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania azylu dla zwierząt, nadzór nad pracą użytkownika,
5) przygotowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

7. W zakresie inwestycji i remontów obiektów komunalnych, z wyłączeniem inwestycji drogowych:

1) przygotowywanie wieloletnich projektów programów finansowo inwestycyjnych oraz planów potrzeb inwestycyjnych Miasta, w uzgodnieniu z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i w powiązaniu ze strategicznym planem rozwoju Miasta,
2) przygotowywanie zadań planowych na poszczególne lata na podstawie Wieloletniego Planu Finansowego ( WPF ), w tym również proponowanie środków finansowych dla przygotowania dokumentacji i zapewnienia realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych poprzez wnioskowanie do Rady o zabezpieczenie środków w budżecie Miasta,
3) współdziałanie z Wydziałem Rozwoju Miasta, w zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację ważnych strategicznie zadań inwestycyjnych,
4) podejmowanie działań w celu przygotowania realizacji inwestycji i remontów ujętych w budżecie Miasta oraz w wieloletnich planach inwestycyjnych, w tym:
a) ustalanie zakresu opracowań projektowych niezbędnych do realizacji zadań w poszczególnych latach,
b) zlecenie opracowań opinii technicznych oraz wszelkich nakładów związanych z zadaniami inwestycyjnymi,
c) weryfikowanie i analiza przygotowanych dokumentów projektowych,
5) przygotowywanie planów inwestycji na podstawie informacji i danych innych jednostek zewnętrznych oraz Wydziałów Urzędu,
6) podejmowanie niezbędnych działań koordynacyjnych dot. programowania i planowania inwestycji miejskich i remontów infrastruktury technicznej oraz dokonywanie analiz planów inwestycyjnych i remontów przy współudziale zainteresowanych Wydziałów, jednostek organizacyjnych i spółek,
7) organizowanie i realizacja zadań objętych budżetem Miasta oraz planem rzeczowym i finansowym, sprawowanie nadzoru nad wykonaniem robót pod względem:
a) prowadzenia dokumentacji technicznej realizowanych zadań,
b) merytorycznym,
c) technicznym, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
d) finansowym, w tym zakresie utrzymuje ścisłą współpracę z Wydziałem Budżetu Urzędu oraz Wydziałem Budżetu i Podatków, zapewniając wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych zgodnie z w/w planami,
8) prowadzenie realizacji inwestycji miejskich oraz rejestru realizowanych inwestycji,
9) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wszczęcia procedury wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego, w tym:
a) przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zadania publicznego,
b) wskazanie trybu udzielenia zamówienia,
c) określenie warunków dla wykonawcy,
d) ustalenie kryterium oceny ofert,
10) sporządzanie, przy współudziale zainteresowanych Wydziałów Urzędu, harmonogramów realizacji inwestycji,
11) przygotowywanie projektów umów w zakresie zadań realizowanych do 30.000 EURO ze zleceniobiorcami (biurami projektowymi, wykonawcami, inspektorami nadzoru, itp.), kontrola właściwej realizacji tych umów:
a) przygotowanie materiałów niezbędnych do udzielenia zamówienia,
b) kryterium wyboru oferty,
c) określenie warunków dla wykonawcy,
12) prowadzenie kontroli zasadności płatności za prace zlecone określone w pkt 11
(weryfikacja wpływających faktur w stosunku do podpisanych umów i zleceń),
13) organizowanie narad z wykonawcami zadań inwestycyjnych, koordynacja jednostek realizujących inwestycje,
14) prowadzenie kontroli inspektorów nadzoru w zakresie zadań inwestycyjnych, remontowych realizowanych przez Wydział zgodnie z zawartą umową,
15) sprawowanie merytorycznej kontroli efektów i postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych przy współudziale odpowiednich Wydziałów Urzędu,
16) udział w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych inwestycji oraz w przekazywaniu zakończonych inwestycji użytkownikom,
17) organizowanie przeglądów technicznych inwestycji w okresie rękojmi za wady,
18) przygotowywanie dla potrzeb Prezydenta okresowych sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji i zadań remontowych.

8. W zakresie pozostałych spraw:

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o usługach turystycznych, w szczególności w zakresie prowadzenia pól biwakowych oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, a w szczególności:
a) przyjmowanie wniosków o wpis do ewidencji, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
b) założenie kart ewidencyjnych poszczególnych obiektów i wykazu kart ewidencji obiektów,
c) kontrola obiektów w zakresie przestrzegania i spełniania wymagań określonych przepisami ustawy,
2) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i opieką nad miejscami pamięci:
a) nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi i grobami poległych w ramach zawartych porozumień oraz innymi miejscami pamięci,
b) utrzymanie oraz modernizacja miejsc pamięci narodowej,
c) prowadzenie spraw związanych z powstawaniem nowych miejsc pamięci,
3) opracowywanie projektu uchwały regulaminu targowisk,
4) prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań komunalnych przez spółki i inne podmioty zgodnie z zawartymi umowami,
5) realizowanie zadań wynikających z prowadzonej przez miasto polityki rowerowej.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Modrzyński - Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 30218
03 kwietnia 2019 10:06 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
07 czerwca 2017 09:14 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału.
07 czerwca 2017 09:13 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie stanowiska: Naczelnik Wydziału.