Urząd Miejski w Tczewie

Wydziały

Wydział Rozwoju Miasta

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Rozwoju Miasta
Plac Marszałka Piłsudskiego 1
83-110 TczewWydział Rozwoju Miasta

W szczególności do zadań Wydziału należy:

1. W zakresie zarządzania dokumentem strategii rozwoju Miasta:

1) koordynowanie prac dotyczących tworzenia, zmian, monitoringu realizacji celów strategii rozwoju Miasta,
2) koordynowanie prac i współdziałanie w pracach związanych z planami operacyjnymi strategii rozwoju Miasta,
3) pozyskiwanie środków finansowych na tworzenie strategii rozwoju Miasta i realizacje zadań związanych ze strategią rozwoju Miasta,
4) współuczestniczenie przy opracowaniu budżetu Miasta i planów inwestycyjnych w zakresie zgodności z przyjętą strategią Miasta,
5) koordynacja i monitorowanie dokumentów strategicznych i planistycznych miasta, w tym badanie komplementarności dokumentów strategicznych miejskich z założeniami rozwojowymi regionu pomorskiego, bałtyckiego, kraju, Unii Europejskiej ( dalej: UE ),
6) przygotowywanie dla potrzeb Prezydenta rocznej informacji z realizacji celów strategicznych rozwoju Miasta,
7) współpraca z samorządami, organizacjami, stowarzyszeniami, związkami na rzecz strategii
rozwoju Miasta, w tym z Radą Programową strategii rozwoju Miasta przy Prezydencie Miasta.

2. W zakresie zarządzania i wdrażania projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych:

organizowanie udziału Miasta w projektach UE i innych, umożliwiających uzyskanie dostępu do grantów celowych, współfinansowania zewnętrznego i na podstawie różnych form partnerstwa, w tym:
1) opracowywanie i kierowanie wniosków do odpowiednich instytucji w celu pozyskiwania dotacji z funduszy pomocowych,
2) zarządzanie projektami w oparciu o fundusze zewnętrzne we współpracy z komórkami merytorycznymi Urzędu,
3) współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, związkami, które w swych statutowych zadaniach mają realizację programów UE i innych,
4) współuczestniczenie w programach pro-rozwojowych z miastami partnerskimi i innymi partnerami w ramach dostępnych funduszy,
5) współpraca w tworzeniu i zarządzaniu projektami o różnych formach partnerstwa.

3. W zakresie prowadzenia projektów dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego:

1) rozwijanie współpracy i tworzenie zadań,
2) zarządzanie i wdrażanie projektów we współpracy z innymi Wydziałami Urzędu i jednostkami gminy.

4. W zakresie zagospodarowania przestrzennego i ładu przestrzennego:

1) prowadzenie procedury związanej ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Tczewa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych oraz przechowywanie oryginałów,
3) prowadzenie konsultacji społecznych w procesie sporządzania planów zagospodarowania i podejmowania decyzji o charakterze strategicznym mających związek z zagospodarowaniem terenu,
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
5) wydawanie zaświadczeń w sprawie zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia terenu,
6) wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
7) wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( dotyczy samowoli budowlanej ),
8) udostępnienia do wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
9) sporządzania wpisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
10) przedstawianie informacji w zakresie studiów planów zagospodarowania przestrzennego na potrzeby Prezydenta i Urzędu,
11) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie planowania przestrzennego.

5. W zakresie rewitalizacji:

1) prowadzenie działań związanych z zarządzaniem dokumentem programu/programów rewitalizacji, w tym tworzenie, wprowadzanie zmian, monitoring, wdrażanie celów operacyjnych,
2) współpraca z Wydziałami Urzędu w zakresie wdrażania zadań programu/programów rewitalizacji,
3) prowadzenie działań informacyjnych.

6. W zakresie Systemu Informacji Przestrzennej:

1) prowadzenie baz danych w SIP w zakresie warstw planistycznych,
2) tworzenie bazy danych dotyczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta.

Stanowiska:

Andrzej Gockowski

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 13847
12 kwietnia 2018 08:29 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.
12 kwietnia 2018 08:29 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Usunięcie stanowiska: Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.
12 kwietnia 2018 08:10 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.
Realizacja: IDcom.pl