Urząd Miejski w Tczewie

Wydziały

Wydział Edukacji

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Edukacji
ul. 30 Stycznia 1
83-110 Tczew


Wydział Edukacji

W szczególności do zadań Wydziału należy:

1. W zakresie oświaty i wychowania:

1) realizacja zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, sportowymi,
2) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów sieci szkół, zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem, w uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty samorządowych placówek oświatowych,
3) kierowanie całokształtem działalności placówek oświatowych, zapewnienie im lokali, wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,
4) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
5) współpraca z niepublicznymi placówkami oświatowymi w zakresie:
a) realizacji wniosków o udzielenie dotacji,
b) nadzoru nad prawidłową realizacją porozumień zawartych z placówkami niepublicznymi,
6) realizacja porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów udzielonej dotacji przedszkolom publicznym i niepublicznym prowadzonym przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznym formom wychowania przedszkolnego na uczniów nie będących mieszkańcami miasta Tczewa,
7) wykonywanie zadań w zakresie stosunku pracy nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, a w szczególności:
a) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowisk kierowniczych i odwoływaniem z tych stanowisk,
b) dokonywanie wspólnie z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny oceny pracy nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych,
c) wnioskowanie o przyznanie dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów nagród i odznaczeń Prezydenta, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej,
d) występowanie z wnioskami do Komisji Dyscyplinarnej przy Kuratorze Oświaty o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela,
8) opracowywanie założeń do rocznych projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli, analiza projektów organizacyjnych oraz wnioskowanie o ich zatwierdzenie,
9) przygotowanej zbiorczej organizacji szkół i przedszkoli oraz wnioskowanie o jej zatwierdzenie,
10) sporządzanie zestawień i raportów dotyczących organizacji oraz funkcjonowania placówek oświatowych, w tym rocznego raportu o stanie edukacji w mieście,
11) ustalanie, w uzgodnieniu z dyrektorami szkól podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, rocznych zadań rzeczowych oraz planów wydatków objętych budżetem miasta, udzielanie wytycznych co do zasad realizacji planów i wydatków budżetowych,
12) programowanie, koordynowanie i nadzorowanie całokształtu działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej oraz realizacja dodatkowych zajęć ( tj. nauczanie indywidualne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, itp.),
13) planowanie i koordynowanie oraz nadzorowania realizacji zadań ekonomiczno – administracyjnych placówek,
14) nadzór nad prawidłową eksploatacją obiektów oświatowych,
15) prowadzenie ewidencji stanu bazy oświatowej oraz koordynowanie prowadzenia remontów i inwestycji w placówkach oświatowych,
16) opracowywanie analiz z wykonania budżetu w części dotyczącej oświaty i wychowania oraz dokonywanie bieżącej oceny realizacji planowanych zadań i wydatków przez szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola oraz wnioskowanie zmiany do budżetu,
17) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań oświatowych ze środków budżetu państwa, organów administracji rządowej, funduszy celowych oraz rozliczanie otrzymanych dotacji,
18) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
19) prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół,
20) kontrola spełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez dzieci, młodzież w wieku 16 – 18 lat,
21) prowadzenie ewidencji akt osobowych pracowników likwidowanych szkół i przedszkoli oraz pracowników zatrudnionych w poprzednich strukturach oświatowych i przekazywanie akt do archiwum zakładowego,
22) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownikom zlikwidowanych placówek na podstawie akt znajdujących się w archiwum Urzędu,
23) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół i przedszkoli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie:
a) prawidłowego dysponowania przyznanymi placówce środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem,
b) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
c) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,
24) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli,
25) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej,
26 ) koordynowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach,
27) prowadzenie spraw zwianych z Młodzieżową Radą Miasta Tczewa,
28) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy uczniom o charakterze motywacyjnym,
29) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów, a w szczególności:
a) przyjmowanie wniosków o udzielenie stypendium i zasiłku szkolnego,
b) przygotowywanie decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego oraz dotyczących należności podlegających zwrotowi,
c) weryfikacja dokumentacji finansowej przy rozliczaniu stypendiów szkolnych udzielonych w formie rzeczowej lub w formie pokrycia kosztów,
30) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew szkół i przedszkoli.
31) prowadzenie spraw związanych z wpisem lub odmową dokonania wpisu do prowadzonego przez Wydział rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Tczew.
32) koordynowanie zadań związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych żłobków prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

2. W zakresie kultury:

1) nadzorowanie spraw związanych z tworzeniem i prowadzeniem działalności przez miejskie instytucje kultury i gminne jednostki organizacyjne,
2) prowadzenie ksiąg rejestrowych działających na terenie Miasta instytucji kultury.

3. W zakresie kultury fizycznej: sprawowanie nadzoru nad jednostkami kultury fizycznej działającymi na terenie Miasta.

Stanowiska:

Sylwia Olek

Naczelnik Wydziału

Wykonywane sprawy:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2008 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 28022
30 stycznia 2014 09:33 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
27 stycznia 2014 09:26 Agnieszka Przyłucka - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału .
27 stycznia 2014 09:26 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl