Urząd Miejski w Tczewie

Wydziały

Wydział Organizacyjny i Kadr

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Organizacyjny i Kadr
Plac Marszałka Piłsudskiego 1
83-110 Tczew


Wydział Organizacyjny i Kadr

W szczególności do zadań Wydziału należy:

1. W zakresie spraw organizacyjnych:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania Urzędu, realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, w tym:
a) opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, kontrola jego funkcjonowania,
b) prowadzenie zbioru regulaminów wewnętrznych Wydziałów,
c) przekazywanie właściwym Wydziałom wniosków i interpelacji radnych oraz wytycznych Prezydenta,
d) prowadzenie dokumentacji dot. kontroli zewnętrznej i wewnętrznej Urzędu, opracowywanie planów kontroli i informacji z ich realizacji,
e) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,
f) prowadzenie wykazu petycji należących do właściwości organu,
g) usprawnianie organizacji pracy Urzędu oraz wdrażanie nowych metod i technik zarządzania,
h) organizowanie obsługi dyżurów w Urzędzie,
2) prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnienie ich do powszechnego wglądu,
3) udział w prowadzeniu spraw podziału terytorialnego we współdziałaniu z zainteresowanymi Wydziałami,
4) udział w prowadzeniu spraw związanych z powołaniem i rozwiązywaniem gminnych jednostek organizacyjnych,
5) zabezpieczenie obsługi techniczno – biurowej posiedzeń i narad Prezydenta,
6) prowadzenie sekretariatu dla osób pełniących funkcję Prezydenta i jego Zastępców,
7) prowadzenie rejestru wydanych przez Prezydenta upoważnień i pełnomocnictw,
8) prowadzenie rejestru zarządzeń i decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezydenta,
9) prowadzenie rejestru porozumień zawartych między Gminą Miejską Tczew, a innymi podmiotami,
10) prowadzeniem spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym Biuletynu Informacji Publicznej oraz zbiorczej Ewidencji Wniosków o udzielenie informacji publicznej,
11) prowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjnej i technicznej prawidłowego przeprowadzenia:
a) wyborów: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, organów samorządu terytorialnego, ławników do sądów powszechnych,
b) referendum ogólnokrajowego lub gminnego,
c) spisów powszechnych,
12) prowadzenie spraw związanych z ewidencja stowarzyszeń, związków i organizacji do których przystąpiło Miasto,
13) sporządzanie testamentu w formie przewidzianej w art. 951 Kodeksu Cywilnego.

2. W zakresie spraw kadrowych:

Prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym:
1) gospodarowanie etatami i funduszem płac w Urzędzie,
2) prowadzenie naborów na wolne stanowiska urzędnicze,
3) przeprowadzanie służby przygotowawczej
4) prowadzenie i organizowanie szkoleń oraz spraw związanych z dokształcaniem pracowników Urzędu,
5) prowadzenie spraw wojskowych pracowników,
6) organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
8) opracowywanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych,
9)prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
12) wydawanie świadectw pracy pracownikom Urzędu oraz pracownikom zlikwidowanych przedsiębiorstw komunalnych,
13) prowadzenie spraw związanych z organizacją praktyk obowiązkowych i dobrowolnych,
14) prowadzenie spraw związanych z organizacją wolontariatu w Urzędzie,
15) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania staży zawodowych oraz prac interwencyjnych i robót publicznych,
16) sporządzanie miesięcznych i rocznych informacji/deklaracji o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
17) sporządzanie sprawozdań statystycznych dot. zatrudnienia w Urzędzie,
18) współpraca ze służbą BHP w zakresie prowadzenia spraw związanych z organizowaniem szkoleń BHP oraz okresowych badań lekarskich pracowników,
19) realizacja zadań związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez zobowiązanych pracowników Urzędu, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i prezesów spółek gminy.

3. W zakresie zarządzania jakością:

Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem systemu zarządzania jakością w Urzędzie, w tym:
1) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem procesów wymaganych dla systemu zarządzania jakością,
2) bieżąca aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania jakością,
3) opracowywanie sprawozdań z funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z jego doskonaleniem,
4) inicjowanie działań na rzecz doskonalenia systemu zarządzania jakością.

4. W zakresie obsługi klienta:

1) prowadzenie Biura Obsługi Klienta, w tym:
a) przyjmowanie podań i wniosków wnoszonych do Urzędu,
b) udzielanie Klientom niezbędnych informacji w zakresie wnoszonych spraw: niezbędnych dokumentów, opłaty skarbowej, oraz wydawanie obowiązujących druków,
c) prowadzenie elektronicznej ewidencji wnoszonych spraw oraz jej rozdzielanie wg kompetencji,
2) przyjmowanie pism sądowych w wypadku niemożności doręczenia ich adresatom w miejscu ich zamieszkania,
3) wywieszanie ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane.Stanowiska:

Katarzyna Schwarz-Blomberg

Naczelnik Wydziału

Data wytworzenia dokumentu: 11.05.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Schwarz-Blomberg – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 10072
12 maja 2016 10:28 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Zmiana danych jednostki.
12 czerwca 2014 13:15 Danuta Petka - Zmiana danych jednostki.
30 stycznia 2014 10:04 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl