Urząd Miejski w Tczewie

Wydziały

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Plac Marszałka Piłsudskiego 1
83-110 Tczew


Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

W szczególności do zadań Wydziału należy:

1)zatwierdzanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, w tym wydawanie postanowień stwierdzających zgodność projektów geodezyjnych z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2) scalanie i podział nieruchomości.
3) prowadzenie postępowań dotyczących rozgraniczania nieruchomości.
4) przygotowywanie uchwał dotyczących nadawania nazw ulicom i placom oraz prowadzenie operatów nazewnictwa ulic i placów.
5) nadawanie numerów porządkowych nieruchomości oraz prowadzenie operatów numeracji porządkowej nieruchomości.
6)udzielanie informacji i sporządzanie wypisów i wyrysów dla potrzeb wewnętrznych Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
7) aktualizacja baz danych programów informatycznych w zakresie działania Wydziału.
8) przejmowanie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta.
9)przygotowywanie wniosków i dokumentów niezbędnych do aktualizacji danych w księgach wieczystych.
10) okazywanie granic nabywcom nieruchomości stanowiących własność Miasta.
11)sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę, użytkowanie nieruchomości w drodze przetargowej i bezprzetargowej.
12) ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu.
13) ustanawianie służebności, w tym służebności przesyłu oraz hipotek na nieruchomościach Miasta.
14) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości przysługującego Miastu.
15)prowadzenie postępowań o naliczenie dodatkowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz postępowań mających na celu rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego w przypadku wykorzystania nieruchomości niezgodnie z umową.
16) aktualizacja wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
17)inwentaryzacja i prowadzenie ewidencji nieruchomości Miasta oraz ewidencji środków trwałych w zakresie nieruchomości.
18)przygotowywanie informacji koniecznych do podjęcia działań marketingowych zmierzających do najkorzystniejszego obrotu nieruchomościami komunalnymi.
19) regulacja stanów prawnych nieruchomości.
20)sporządzanie dokumentacji niezbędnej do komunalizacji i dekomunalizacji nieruchomości.
21)wykonywanie zadań wynikających z przepisów dotyczących ogrodów działkowych.
22)prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia opłat adiacenckich i naliczania opłaty planistycznej.
23)prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
24) realizowanie zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego i przekształceń własnościowych spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada akcje lub udziały.
25)umarzanie, rozkładanie na raty, odraczanie terminów płatności wierzytelności Miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – w zakresie działania Wydziału.
26)dostarczanie do Wydziału Budżetu i Podatków danych niezbędnych do sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości Miasta.
27)sporządzanie i dostarczanie do Wydziału Budżetu Urzędu przypisów i odpisów należności oraz informacji do naliczania podatku od towarów i usług oraz wystawianie faktur.
28)wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem spisów powszechnych.

Stanowiska:

Stanisław Marciniak

Naczelnik Wydziału

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 20315
12 czerwca 2014 13:15 Danuta Petka - Zmiana danych jednostki.
30 stycznia 2014 10:03 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
27 stycznia 2014 09:24 Agnieszka Przyłucka - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału .
Realizacja: IDcom.pl