Urząd Miejski w Tczewie

Wydziały

Wydział Budżetu i Podatków

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Budżetu i Podatków
ul. 30 Stycznia 1
83-110 Tczew


Wydział Budżetu i Podatków

W szczególności do zadań Wydziału należy:

1) przekazywanie wytycznych ustalających zakres i szczegółowość materiałów kalkulacyjnych związanych z planowaniem budżetu przez Urząd oraz gminne jednostki organizacyjne.
2) wstępna analiza materiałów kalkulacyjnych sporządzonych przez jednostki objęte budżetem i sporządzanie zestawień zbiorczych.
3) zapewnienie prawidłowej realizacji uchwalonego przez Radę budżetu Miasta poprzez:
a) dokonywanie bieżącej analizy jego wykonania,
b) zachowanie równowagi budżetowej,
c) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
d) wnioskowanie w sprawach wymagających niezbędnych zmian w budżecie, mających na celu racjonalne dysponowanie środkami i ich wykorzystanie,
e) przygotowywanie projektu harmonogramu dochodów i wydatków.
4) wykonywanie wstępnej i bieżącej kontroli legalności dokumentów dotyczących realizacji budżetu.
5) przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Prezydenta w sprawie dokonywania zmian w budżecie oraz prowadzenie ewidencji tych zmian.
6) prowadzenie niezbędnych urządzeń księgowych dla obsługi rachunku zbiorczego budżetu Miasta, w szczególności określonej w typowym planie kont dla organu finansowego.
7) dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu oraz przedstawienie Prezydentowi Miasta kwartalnych informacji z wykonania budżetu oraz wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny budżetowej i zachowania równowagi budżetowej.
8) sprawowanie nadzoru nad głównymi księgowymi podporządkowanych jednostek oraz prowadzenie instruktażu w zakresie organizacji rachunkowości i sprawozdawczości.
9) rozliczenie rocznej działalności finansowej gminnych jednostek organizacyjnych, dochodów własnych oraz funduszy celowych.
10) przyjmowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej dla potrzeb Ministerstwa Finansów, Urzędu Statystycznego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
11) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalania wysokości stawek podatkowych oraz wprowadzania ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych, zastrzeżonych do właściwości samorządu gminnego.
12) przyjmowanie od mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13) prowadzenie bazy danych mieszkańców, którzy deklarują uiszczanie opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
14) prowadzenie wymiarów dotyczących podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.
15) prowadzenie dokumentacji wymiarowej w pełnym zakresie szczegółowości i w sposób uregulowany odrębnymi przepisami.
16) prowadzenie rejestru wpłat i zwrotów opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
15) podejmowanie działań w zakresie zabezpieczenia powszechności opodatkowania poprzez:
a) gromadzenie materiałów informacyjnych dla celów wymiaru podatków i opłat oraz wykorzystania ich dla celów postępowania podatkowego,
b) przeprowadzanie kontroli prawidłowości i powszechności opodatkowania podatkami i opłatami lokalnymi.
17) sporządzanie jednostkowych sprawozdań z wykonania podatków i opłat lokalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywanie ich do Głównego Księgowego Urzędu.
18) organizowanie prawidłowego prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych oraz zobowiązań pieniężnych od rolników w sposób umożliwiający:
a) prawidłowe i terminowe egzekwowanie należności,
b) prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych.
19) współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Mieniem Komunalnym w zakresie użytkowania gruntów rolnych oraz dla spraw związanych z wymiarem podatku rolnego.
20) współpraca z Wydziałem Budżetu Urzędu w zakresie rachunkowości podatków i opłat lokalnych na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta.
21) ustalanie wysokości i nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w tym:
a) gromadzenie materiałów niezbędnych do obliczenia udzielonej pomocy przedsiębiorcom,
b) prowadzenie rejestru udzielonej pomocy,
c) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministra Finansów za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań oraz informacji dla Ministerstwa Rolnictwa za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej.
22) prowadzenie weryfikacji i windykacji należnych podatków i opłat lokalnych oraz wykonywanie zadań w zakresie spraw egzekucji administracyjnej.
23) prowadzenie kontroli finansowej w gminnych jednostkach organizacyjnych i Wydziałach Urzędu.
24) rozpatrywanie odwołań, skarg i zażaleń w sprawach wymiaru podatków i opłat lokalnych.
25)prowadzenie działań w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
26)współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie spraw wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
27)współpraca z Regionalną Izba Obrachunkową, Urzędem Kontroli Skarbowej, Izbą Skarbową i Urzędem Skarbowym.

Stanowiska:

Danuta Orlikowska

Naczelnik Wydziału

Wykonywane sprawy:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 26471
01 lutego 2019 08:18 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału.
06 listopada 2018 14:05 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Usunięcie stanowiska: Naczelnik Wydziału .
12 czerwca 2014 13:18 Danuta Petka - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl