Urząd Miejski w Tczewie

Wydziały

Wydział Administracyjny

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Administracyjny
Plac Marszałka Piłsudskiego 1
83-110 Tczew


Wydział Administracyjny

W szczególności do zadań Wydziału należy:

1) sprawowanie zarządu budynkami administracyjnymi, gospodarka lokalami biurowymi Urzędu oraz zabezpieczenie mienia Urzędu.
2) planowanie i prowadzenie inwestycji i remontów budynków administracyjnych Urzędu, sprawowanie nadzoru nad realizacją tych zadań oraz prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego.
3) prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi, w tym:
a) konto 011 – ewidencja środków trwałych ( bez sprzętu komputerowego ),
b) konto 013 – ewidencja pozostałych środków trwałych w użytkowaniu ( bez sprzętu komputerowego ),
c) prowadzenie gospodarki magazynowej,
d) prowadzenie kart imiennych wyposażenia pracowników.
4) zapewnienie zaopatrzenia materiałowego i technicznego, w tym materiałów i pomocy biurowych, prasy, książek, literatury fachowej, druków i formularzy, zakup sprzętu i urządzeń biurowych.
5) utrzymanie w sprawności technicznej maszyn i urządzeń technicznych znajdujących się w budynkach Urzędu.
6) utrzymanie ładu i porządku na terenach przyległych do budynków administracyjnych Urzędu.
7) zapewnienie stałego funkcjonowania urządzeń poligraficznych i frankownicy – maszyny do rejestracji opłat i stemplowania przesyłek pocztowych, w tym przeprowadzanie okresowych konserwacji.
8) prowadzenie ewidencji telefonów komórkowych przyznanych pracownikom do celów służbowych i rozliczanie pracowników z przyznanego limitu kwotowego.
9) prowadzenie rejestru pieczęci i pieczątek służbowych oraz spraw związanych z ich wykonaniem.
10) prowadzenie ewidencji kluczy.
11) prowadzenie podręcznego rejestru książek służbowych.
12) prowadzenie poligrafii oraz zapewnienie łączności telefonicznej.
13) prowadzenie gospodarki odzieżą ochronną i roboczą.
14) prowadzenie, przy współdziałaniu ze związkami zawodowymi działalności socjalnej, w tym:
a) opracowywanie preliminarzy wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
b) realizowanie zadań wynikających z Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych, w tym sporządzanie dokumentacji na udzielanie: pożyczek, zapomóg, dopłat,
c) organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych dla pracowników i członków ich rodzin.
15) prowadzenie spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego.
16) prowadzenie gospodarki transportem samochodowym Urzędu, w tym:
a) prowadzenie ewidencji kart drogowych,
b) prowadzenie ewidencji samochodów służbowych Urzędu,
c) prowadzenie ewidencji umów i rozliczanie pracowników, którym przyznano ryczałty na używanie do celów służbowych samochodu nie będącego własnością pracodawcy.
17) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem mienia w Urzędzie i pozostałych obiektach administrowanych przez Wydział.
18) zapewnienie czystości i estetyki w pomieszczeniach biurowych w Urzędzie oraz sprawowanie nadzoru nad pracą sprzątaczek, pracowników gospodarczych oraz konserwatorów.
19) sporządzanie projektu budżetu w oparciu o klasyfikację budżetową i realizowanie go w części dotyczącej utrzymania i obsługi Urzędu.
20) przygotowywanie dokumentacji przetargowych w celu wyłonienia ubezpieczyciela majątku Urzędu oraz dokonywanie ubezpieczenia budynków Urzędu i pozostałego mienia ( tj. środków transportowych, wyposażenia biur, maszyn i urządzeń elektronicznych, komputerów, kserokopiarek ) oraz osób wyjeżdżających za granicę.
21) przygotowywanie dokumentacji przetargowej wymaganej do utrzymania i obsługi Urzędu, w tym dostawę gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej.
22) przygotowywanie specyfikacji, projektów umów, zleceń na dostawy i usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu.
23) obsługa Straży Miejskiej w zakresie zabezpieczenia w posiłki profilaktyczne oraz przygotowanie umowy w tym zakresie.
24) sporządzenie wniosków do Stałej Komisji Likwidacyjnej Urzędu w sprawie likwidacji zużytego sprzętu lub urządzeń.
25) przekazywanie do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, uznanego przez Stałą Komisję Likwidacyjną za nie nadający się do dalszego użytkowania ( bez sprzętu komputerowego ).
26) wykonywanie, w zakresie zleconym zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu, Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, samorządu oraz referendów, w tym ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz zapewnienie ich wyposażenia na czas wyborów i referendów, gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wybory i referenda.

Stanowiska:

Damian Piskorski

Naczelnik Wydziału

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2014 08:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4118
12 czerwca 2014 13:18 Danuta Petka - Zmiana danych jednostki.
30 stycznia 2014 10:13 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych jednostki.
27 stycznia 2014 08:46 Agnieszka Przyłucka - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału.
Realizacja: IDcom.pl