Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Miejska Tczew
https://www.bip.tczew.pl

Stanowiska

Zdjęcie osoby

Mirosław Pobłocki

Prezydent Miasta Tczewa

Prezydent Miasta Tczewa przyjmuje interesantów w tym w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godz. 15.00 - do godz. 16.30
Zdjęcie osoby

Adam Burczyk

Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarczych

Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje interesantów w tym w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 14.00 - do godz. 15.30

pokój nr 24-26


Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych - zajmuje się sprawami architektury, planowania i ładu przestrzennego, geodezji, gospodarki mieniem komunalnym, sprawami remontowymi i inwestycyjnymi oraz gospodarką komunalną, rozwojem miasta oraz działaniami na rzecz integracji europejskiej i rozwoju przedsiębiorczości.
Zdjęcie osoby

Adam Urban

Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych

Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje interesantów w tym w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godz.15.00 do godz. 16.30
pokój nr 25 -26 ( 1 piętro ) ul. 30 Stycznia 1

Zasępca Prezydenta ds. społecznych zajmuje się sprawami polityki i gospodarki mieszkaniowej, problemami oświaty, kultury, kultury fizycznej, zdrowia, opieki społecznej, problematyką bezrobocia, a także sprawami obywatelskimi, w tym ewidencją ludności,współpracą z zagranicą oraz zarządzaniem kryzysowym.,
Zdjęcie osoby

Helena Kullas

Skarbnik Miasta

Skarbnik Miasta przyjmuje interesantów w sprawach budżetu i podatków, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,
pokój nr 27-28 (1 piętro), ul. 30 Stycznia 1.

Skarbnik Miasta zapewnia prawidłową realizację polityki finansowej Miasta, uczestniczy w przygotowywaniu przez Prezydenta Miasta projektu budżetu Miasta, nadzoruje wykonanie uchwały budżetowej, opracowuje sprawozdania finansowe i składa kontrasygnatę na dokumentach, w których ustalane są zobowiązania finansowe Miasta.

Katarzyna Mejna

Sekretarz Miasta

Sekretarz Miasta przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Sekretariat - pokój 27-29

Sekretarz Miasta zapewnia prawidłową organizację pracy Urzędu oraz warunki jego działania,prowadzi gospodarkę etatami i funduszem płac oraz sprawy pracownicze, doskonalenie zawodowe ponadto kontrolę wewnętrzną oraz realizacją budżetu urzędu i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.Joanna Gawrońska

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich - osoba wydająca decyzje administracyjne

Bożena Nowopolska

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych - osoba wydająca decyzje administracyjne

Danuta Orlikowska

Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków - osoba wydająca decyzje administracyjne

Alina Kollwitz-Sobolewska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Elżbieta Kurowska

Naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu – Główny Księgowy Urzędu

Andrzej Jachimowski

Komendant Straży Miejskiej

Sylwia Olek

Naczelnik Wydziału Edukacji

Katarzyna Schwarz-Blomberg

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr

Damian Piskorski

Naczelnik Wydziału Administracyjnego

Maciej Schwager

Kierownik Centrum Informatycznego

Krystian Jendrzejewski

Kierownik Biura Wspierania Przedsiębiorczości

Jakub Lotkowski

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Adam Modrzyński

Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji - osoba wydająca decyzje admninistracyjne

Andrzej Gockowski

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

Jolanta Marcinczak

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym

Anna Cappelli

Kierownik Biura Planowania Przestrzennego

Adam Zieliński

Kierownik Biura Zarzadzania Kryzysowego