Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Miejska Tczew
https://www.bip.tczew.pl

Wykaz spraw / wg kategorii

Wybierz kategorię

Akta stanu cywilnego Alkohol Dofinansowanie Działalność gospodarcza - handel - targowiska Edukacja Ewidencja ludności - dokumenty. tożsamości Gospodarka komunalna Imprezy masowe Lokale mieszkalne i użytkowe Nieruchomości Opłaty - podatki Pomoc społeczna Rolnictwo Straż Miejska Zbiórki - zgromadzenia Środowisko

Akta stanu cywilnegodo góry

Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Rejestracja zgonu
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Transkrypcja aktu sporządzonego za granicą
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego
Zawarcie małżeństwa
Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą
Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Zmiana imienia i nazwiska - decyzja administracyjna

Alkoholdo góry

Skierowanie na leczenie odwykowe
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Zezwolenia na sprzedaż / sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć.

Dofinansowaniedo góry

Przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
Przyznanie nagród za wyniki sportowe
Przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym
Przyznawanie dodatków mieszkaniowych
Udzielenie dotacji z budżetu gminy w Tczewie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
Zarządzenie Nr 60 /2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.03.2012 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Finansowymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów i Rencistów oraz powołania Komisji Socjalnej

Działalność gospodarcza - handel - targowiskado góry

Wniosek CEIDG-1 o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zarządzenie Nr 1607/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie: podwyższenia wysokości opłat za utrzymanie czystości i kosztów eksploatacji urządzeń targowiskowych na terenie miasta Tczewa
Zarządzenie Nr 345/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 31.10.2016 r. w sprawie prowadzenia handlu miejscowego poza targowiskami miejskimi na terenie miasta Tczewa.
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Edukacjado góry

Nagroda Prezydenta Miasta Tczewa dla uczniów i studentów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów i Rencistów
Przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
Przyznanie nagród za wyniki sportowe
Przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym
Przyznanie zasiłku szkolnego
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dziennych opiekunów prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Tczew
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - wydanie zaświadczenia
Wydanie aktu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu byłym pracownikom oświaty
Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu byłym pracownikom oświaty
Wykaz dziennych opiekunów prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Tczew.
Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - wydanie zaświadczenia

Ewidencja ludności - dokumenty. tożsamoścido góry

Podanie o zameldowanie decyzją administracyjną
Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
Wymeldowanie decyzją administracyjną
Wymiana i utrata dowodu osobistego
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca
Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Gospodarka komunalnado góry

Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego lub wykorzystywanego na cele mieszkaniowe
Oddanie nieruchomości w dzierżawę, najem lub użyczenie w drodze bezprzetargowej
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne i prawne)
Pierwokup nieruchomości
Podział nieruchomości
Przedłużenie umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia
Przesunięcie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie
Rozgraniczenie nieruchomości
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem gruntu w drodze przetargu
Ustalenie numeru porządkowego
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Wykup lokalu mieszkaniowego przez najemcę
Zmiana dzierżawcy gruntu po zbyciu (sprzedaż, darowizna) przez dotychczasowego dzierżawcę gruntu zabudowanego garażem

Imprezy masowedo góry

Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych

Lokale mieszkalne i użytkowedo góry

Zarządzenie Nr 120 /2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 maja 2012r. w sprawie stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieście Tczewie.
Informacja Nr 1/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 lutego 2019 roku – Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze miasta Tczewa”.
Przyznawanie lokali mieszkalnych
Przyznawanie lokali mieszkalnych w wyniku wzajemnej zamiany
Przyznawanie lokali socjalnych
Przyznawanie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego
Przyznawanie uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
Przyznawanie uprawnień w wyniku adaptacji lokalu na cele mieszkalne
Przyznawanie uprawnień w wyniku podziału lokalu mieszkalnego
Przyznawanie uprawnień w wyniku poszerzenia mieszkania
Wykup lokalu mieszkaniowego przez najemcę
Wypłata odszkodowania
Wyrażenie zgody na podnajem lokalu mieszkalnego
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2019 roku położonych na obszarze miasta Tczewa.

Nieruchomoścido góry

Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego lub wykorzystywanego na cele mieszkaniowe
Zarządzenie Nr 210/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew do oddania w najem i ustalenie ich wykazu.
Oddanie nieruchomości w dzierżawę, najem lub użyczenie w drodze bezprzetargowej
Pierwokup nieruchomości
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości od osób prawnych
Podział nieruchomości
Przedłużenie umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew
Przesunięcie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie
Rozgraniczenie nieruchomości
Sporządzanie postanowień i decyzji wynikających z zakresu zadań przekazanych przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem gruntu w drodze przetargu
Ustalenie numeru porządkowego
Zmiana dzierżawcy gruntu po zbyciu (sprzedaż, darowizna) przez dotychczasowego dzierżawcę gruntu zabudowanego garażem

Opłaty - podatkido góry

Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 , str. 1 ).
Interpretacje podatkowe
NUMERY KONT URZĘDU MIEJSKIEGO
Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej
Opłata skarbowa
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne i prawne)
Podatek leśny od osób prawnych
Podatek leśny od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości od osób prawnych
Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)
Podatek rolny od osób fizycznych
Podatek rolny od osób prawnych
Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej
Umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz wysokości zaległości podatkowych podatnika
Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
Zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa wprowadzone na mocy Uchwały Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r.
Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
Łączne zobowiązanie pieniężne

Pomoc społecznado góry

Przyznanie " Karty Dużej Rodziny"
Przyznanie nagród za wyniki sportowe
Przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym
Przyznawanie dodatku energetycznego
Przyznawanie dodatków mieszkaniowych
Przyznawanie lokali mieszkalnych
Przyznawanie lokali socjalnych
Przyznawanie „Tczewskiej Karty Rodziny”
Skierowanie na leczenie odwykowe
Wypłata odszkodowania

Rolnictwodo góry

Podatek rolny od osób fizycznych
Podatek rolny od osób prawnych
Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
Łączne zobowiązanie pieniężne

Straż Miejskado góry

Regulamin Straży Miejskiej w Tczewie

Zbiórki - zgromadzeniado góry

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Środowiskodo góry

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Wykaz jednostek odbierających nieczystości ciekłe z terenu Gminy Miejskiej Tczew.