Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Miejska Tczew
https://www.bip.tczew.pl

Wykaz spraw / alfabetycznie

do góry

Zarządzenie Nr 120 /2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 maja 2012r. w sprawie stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieście Tczewie.
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego lub wykorzystywanego na cele mieszkaniowe
Zarządzenie Nr 210/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew do oddania w najem i ustalenie ich wykazu.
Zarządzenie zewnętrzne nr 57/2013 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu publikowania bezpłatnych ogłoszeń na stronie internetowej Domu Przedsiębiorcy w Tczewie – www.dp.tczew.pl

Fdo góry

Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 , str. 1 ).

Ido góry

Informacja Nr 1/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 lutego 2019 roku – Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze miasta Tczewa”.
Informacja dla właścicieli i zarządców lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta Tczewa.
Informacje dotyczące Cmentarza Komunalnego w Tczewie.
Interpretacje podatkowe

Kdo góry

Komunikat Wydziału Zarządzania Kryzysowego

Ndo góry

NUMERY KONT URZĘDU MIEJSKIEGO
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Nagroda Prezydenta Miasta Tczewa dla uczniów i studentów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Odo góry

Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów i Rencistów
Oddanie nieruchomości w dzierżawę, najem lub użyczenie w drodze bezprzetargowej
Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Opłata skarbowa
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne i prawne)
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Pdo góry

Pierwokup nieruchomości
Podanie o zameldowanie decyzją administracyjną
Podatek leśny od osób prawnych
Podatek leśny od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości od osób prawnych
Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)
Podatek rolny od osób fizycznych
Podatek rolny od osób prawnych
Podział nieruchomości
Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Przedłużenie umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew
Przesunięcie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie
Przyznanie " Karty Dużej Rodziny"
Przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
Przyznanie nagród za wyniki sportowe
Przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym
Przyznanie zasiłku szkolnego
Przyznawanie dodatku energetycznego
Przyznawanie dodatków mieszkaniowych
Przyznawanie lokali mieszkalnych
Przyznawanie lokali mieszkalnych w wyniku wzajemnej zamiany
Przyznawanie lokali socjalnych
Przyznawanie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego
Przyznawanie uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
Przyznawanie uprawnień w wyniku adaptacji lokalu na cele mieszkalne
Przyznawanie uprawnień w wyniku podziału lokalu mieszkalnego
Przyznawanie uprawnień w wyniku poszerzenia mieszkania
Przyznawanie „Tczewskiej Karty Rodziny”

Rdo góry

Regulamin Straży Miejskiej w Tczewie
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dziennych opiekunów prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Tczew
Rejestracja zgonu
Rozgraniczenie nieruchomości
Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej

Sdo góry

Skierowanie na leczenie odwykowe
Sporządzanie postanowień i decyzji wynikających z zakresu zadań przekazanych przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem gruntu w drodze przetargu

Tdo góry

Tabela sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, ich ogłaszania i odwoływania
Transkrypcja aktu sporządzonego za granicą

Udo góry

Udostępnienie akt przechowywanych w Archiwum Zakładowym
Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Udzielenie dotacji z budżetu gminy w Tczewie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
Umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę
Ustalenie numeru porządkowego
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wdo góry

Wniosek CEIDG-1 o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - wydanie zaświadczenia
Wydanie aktu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu byłym pracownikom oświaty
Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu byłym pracownikom oświaty
Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
Wydanie zaświadczeń z akt pracowniczych zlikwidowanych przedsiębiorstw komunalnych z Archiwum Zakładowego
Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych
Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Wykaz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na terenie miasta Tczewa.
Wykaz dziennych opiekunów prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Tczew.
Wykaz jednostek odbierających nieczystości ciekłe z terenu Gminy Miejskiej Tczew.
Wykup lokalu mieszkaniowego przez najemcę
Wymeldowanie decyzją administracyjną
Wymiana i utrata dowodu osobistego
Wypłata odszkodowania
Wyrażenie zgody na podnajem lokalu mieszkalnego

Zdo góry

Zarządzenie Nr 139 /2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Finansowymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów i Rencistów oraz powołania Komisji Socjalnej.
Zarządzenie Nr 60 /2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.03.2012 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Finansowymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów i Rencistów oraz powołania Komisji Socjalnej
Zarządzenie Nr 1607/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie: podwyższenia wysokości opłat za utrzymanie czystości i kosztów eksploatacji urządzeń targowiskowych na terenie miasta Tczewa
Zarządzenie Nr 197/2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości, regulaminu korzystania z sali coworkingu Domu Przedsiębiorcy w Tczewie oraz stawek wynajmu powierzchni biurowej i konferencyjnej.
Zarządzenie Nr 345/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 31.10.2016 r. w sprawie prowadzenia handlu miejscowego poza targowiskami miejskimi na terenie miasta Tczewa.
Zarządzenie Nr 55/2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.02.2015r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości, regulaminu korzystania z sali coworkingu Domu Przedsiębiorcy w Tczewie oraz stawek wynajmu powierzchni biurowej i konferencyjnej.
Zawarcie małżeństwa
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz wysokości zaległości podatkowych podatnika
Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2019 roku położonych na obszarze miasta Tczewa.
Zestawienie – wykaz kart informacyjnych
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Zezwolenia na sprzedaż / sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć.
Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - wydanie zaświadczenia
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
Zmiana dzierżawcy gruntu po zbyciu (sprzedaż, darowizna) przez dotychczasowego dzierżawcę gruntu zabudowanego garażem
Zmiana imienia i nazwiska - decyzja administracyjna
Zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa wprowadzone na mocy Uchwały Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r.
Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Ldo góry

Łączne zobowiązanie pieniężne