Zgłoszenie pobytu czasowego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:       

 - Wypełniony formularz “Zgłoszenie pobytu czasowego” z potwierdzeniem pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

 - Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna,orzeczenie sądu).

 - Dowód osobisty lub paszport.

 - Dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu - dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu właściciela lub podmiot, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów – w przypadku „Zgłoszenia pobytu stałego” drogą elektroniczną przez platformę e-PUAP.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

tel. 58 77-59-304/404


Komórka odpowiedzialna:

 Wydział Spraw Obywatelskich Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

 

 

 

 

 

 

Opłaty

 

Opłaty/opłata skarbowa:

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł płatne w kasie Urzędu lub na konto UrzęduMiejskiego w Tczewie Bank Pekao S.A. Nr 47124012421111001002250976 z adnotacją „opłataskarbowa”.

Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn.zm.).

Opłata od pełnomocnictwa -17 zł. (zwolnieni  od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub  rodzeństwo).

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:       

 Niezwłocznie

   

 Sposób załatwienia sprawy:     

 Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt czasowy:

  1. w formie pisemnej na formularzu –„Zgłoszenie pobytu czasowego” w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.
  2.  w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru

 – przez platformę e-PUAP.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33§2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:               

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1382z późn.zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 rokuw sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniuobowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2411).

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:

 Brak 

Inne informacje

 

Inne informacje:                     

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowanie na pobyt czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Organ gminy dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek,zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

 

 Druki:

 - Formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”

 - Wzór pełnomocnictwa

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.01.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Kaczmarek - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 15:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 7518
09 stycznia 2019 12:36 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.
09 stycznia 2019 11:21 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
09 stycznia 2019 11:21 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.