Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

 Wymagane dokumenty:       

- Wypełniony formularz “Zgłoszenie pobytu czasowego” z potwierdzeniem pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

- Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu).

- Cudzoziemiec przedstawia: wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art.108 ust.1 pkt 2 lub art.206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 z późn.zm.) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

- Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem Państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia: ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

- Członek rodziny cudzoziemca, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji szwajcarskiej przedstawia: ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.                                                    

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

tel. 58 77-59-304/404

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

Opłaty

 

Opłaty/opłata skarbowa:

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł płatne w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Tczewie Bank Pekao S.A. Nr 47124012421111001002250976 z adnotacją           „ opłata skarbowa”.

Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn.zm.).

Opłata od pełnomocnictwa - 17 zł. (zwolnieni  od opłaty są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo).

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:       

Niezwłocznie                                             

 

Sposób załatwienia sprawy:    

Cudzoziemiec osobiście dokonuje zameldowania na pobyt czasowy:

 

  1. w formie pisemnej na formularzu –„Zgłoszenie pobytu czasowego” w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.
  2. w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru – przez platformę e-PUAP.

 

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33§2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna:                 

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 z późn.zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2411).

 

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:

Brak 

Inne informacje

 

Inne informacje:                      

Zameldowanie na pobyt czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Organ gminy dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

 

Druki:

- Formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”

- Wzór pełnomocnictwa

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.01.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Kaczmarek - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 15:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 7017
09 stycznia 2019 12:39 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.
09 stycznia 2019 11:38 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
09 stycznia 2019 11:38 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.