Podanie o zameldowanie decyzją administracyjną

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:         

1. Podanie o zameldowanie (napisane własnoręcznie) oddzielnie dla każdej osoby.

2. Wypełniony formularz “Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”,

3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu)                                              

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

tel. 58 77-59-304/404

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

 

 

Opłaty

 

Opłaty/opłata skarbowa:

Brak


                      

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:     

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie, strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy.


Sposób załatwienia sprawy:                                                                                    

Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w kwestii potwierdzenia faktu zamieszkania w danym lokalu.

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:                 

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 z późn.zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2411).

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:                

Odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zapośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje

 

Inne informacje:                      

Podanie o zameldowanie należy składać w przypadku gdy najemca, właściciel lokalu odmawia potwierdzenia pobytu w lokalu na formularzu “Zgłoszenie pobytu  stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” oraz jeżeli jest nieuregulowany stan prawny lokalu.

 

Druki:

1. Formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”

2. Formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.01.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Kaczmarek - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2008 15:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 12536
09 stycznia 2019 11:16 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
09 stycznia 2019 11:16 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.
09 stycznia 2019 11:16 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.