Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

2. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości                                    

                        

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

tel. 58 77-59-304/404

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

 

Opłaty

Opłaty/opłata skarbowa:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 lit. d ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

 

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć pisemnie, telefaksem lub formie elektronicznej.

2. Zaświadczenie wydaje urząd gminy, który sporządził spis wyborców, a przed jego sporządzeniem na podstawie posiadanego rejestru wyborców.

3. Zaświadczenie o prawie do głosowania, wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

4. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.

W przypadku gdy upoważnienie dotyczy wyborcy – obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, wskazuje się w nim jego imię (imiona) i nazwisko oraz numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu tożsamości.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:                   

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn.zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015r., poz. 5).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz.U. z 2018r., poz. 1044 z późn.zm.).

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Brak

Inne informacje

Inne informacje:                         

Wyborcy, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania, nie umieszcza się w spisie wyborców.

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymania kolejnego zaświadczenia ani wzięcie udziału w głosowaniu.

 

Zaświadczeń nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta.                     


Druki:      

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

2. Upoważnienie do wydania zaświadczenia o prawie do głosowania

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.09.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Kaczmarek - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2016 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 1718
05 września 2018 13:24 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
05 września 2018 13:24 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
05 września 2018 13:23 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.