Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa wprowadzone na mocy Uchwały Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

1)   Dokumenty i formularze wymienione w Uchwale Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego  2014 r.;

2)   Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotycząca podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy – IN – 1- obowiązujące do 30.06.2019r;

3)   Deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – DN 3 wraz załącznikami - obowiązujące do 30.06.2019r.

4)   Od 01.07.2019r obowiązują – załącznik nr 1,2,3 i 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości - Dz.U.2019 z dnia 14.06.2019r. poz.1104

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Budżetu i Podatków

budynek przy ul. 30 Stycznia 1, 83 – 110 Tczew

 

poniedziałek, wtorek, środa – w godz. 7 30 – 15 30

                            czwartek  – w godz. 7 30 – 16 30

                               piątek    – w godz. 7 30 – 14 30

     

Komórka odpowiedzialna:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych :

   PARTER: pokój nr 13 (tel. 58/77-59-328), nr 14 (tel.58/77-59-334, 58/77-59-402)  i nr 15

   (tel.58/ 77- 59-374, 58/77- 59- 398)

-  podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych :

   PARTER : pokój nr 2 tel. 58/77-59-335

Opłaty

 

Opłaty/opłata skarbowa:

     Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - przy  zachowaniu terminów wynikających z ustawy - Ordynacja podatkowa .


Sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z wymogami i warunkami określonymi w Uchwale Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014 r. 

 

 

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:

1)      Uchwała Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym programem rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa .

2)      Uchwała Nr XXX/248/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym programem rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa.

3)      Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o  podatkach  i  opłatach lokalnych.

4)      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

5)      Uchwała Nr XXIII/181/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2016r. w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego .

6)      Uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa.

7)      Uchwała Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa.

8)      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości. (Dz.U.2019 z dnia 14.06.2019r.poz.1104).


Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wniesienia odwołania nie pobiera się opłaty skarbowej.

Inne informacje

 

Inne informacje:

1)      Zwolnienie od podatku od nieruchomości następuje na podstawie złożonej deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami zawierającymi dane o zwolnieniach podatkowych w  podatku  od  nieruchomości  i  dokumentami  wymienionymi  w  w/w uchwale  wypełnionym zgodniez treścią uchwały;

2)      Obszar objęty Programem Rewitalizacji Miasta Tczew został określony w załączniku Nr 1 do Uchwały  Nr  XXXVI/307/209 z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniającej uchwałę Nr XLIX/452/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2006r. w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa.

 

Druki:

1)      Formularze informacji o nieruchomościach są dostępne w Wydziale Budżetu i Podatków – pokoje nr 13, 14 i 15, formularze deklaracji  dostępne są w pokoju nr 2 oraz na stronie internetowej www.bip.tczew.pl w części dotyczącej Prawa lokalnego : Podatki i opłaty.

2)      Formularze stanowiące załączniki do Uchwały Nr XLI/336/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014 r. w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym programem rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa dostępne są w Wydziale Budżetu i Podatków –  pokoje nr  2,  13,  14 i 15, oraz na stronie internetowej www.bip.tczew.pl w części dotyczącej Prawa lokalnego : Uchwały Rady i Wydziału Budżetu i Podatków.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.07.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Orlikowska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2014 08:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 2068
02 lipca 2019 10:26 Dorota Prokopowicz - Dodanie załącznika.
02 lipca 2019 10:25 Dorota Prokopowicz - Usunięcie załącznika.
02 lipca 2019 10:25 Dorota Prokopowicz - Aktualizacja danych sprawy.