Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne i prawne)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Deklaracja DO-2 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych wg wzoru załącznika nr 1 do uchwały nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2015 r.

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są dostępne w Wydziale Budżetu i Podatków oraz na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl, zakładka „Odpady” i na stronie www.bip.tczew.pl,w części dotyczącej gospodarki odpadami oraz część prawo lokalne, zakładka podatki i opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Budżetu i Podatków

ul. 30 Stycznia 1

83-110 Tczew

poniedziałek, wtorek,  środa  – w godz. 7 30 – 15 30

czwartek                                 – w godz. 7 30 – 17 00

piątek                                      – w godz. 7 30 – 14 00

 

Komórka odpowiedzialna: Wydział Budżetu i Podatków

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Pokój Nr 10

 Tel. 58/77-59-420,58/77-59-419

-egzekucja opłaty za odbieranie odpadów komunalnych.

 Pokój nr 10

Tel. 58/77-59-396

-stanowisko ds. poboru opłaty za odbieranie odpadów komunalnych.

Pokój nr 9

Tel.58/77-59-415

Opłaty

Opłaty/opłaty skarbowe:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana do kasy Urzędu Miejskiego w Tczewie lub na indywidualny nr konta nadany przez Wydział Budżetu i Podatków.

Opłata skarbowa-brak

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

W miesiącu, w którym nastąpiła zmiana zgodnie ze złożoną deklaracją.

 

Sposób załatwienia sprawy: rejestracja deklaracji DO-2 w systemie komputerowym GOK+ lub wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

3. Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi.

4.   Uchwała nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 rokuw sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środkówkomunikacji elektronicznej.

5.  Uchwała nr XX/159/2016  Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie terminów,częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Uchwała  nr  XXXVII/332/2017 Rady  Miejskiej  w  Tczewie z dnia 28 grudnia 2017r. wsprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi istawki tej opłaty.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: brak

 

 Inne informacje

Inne informacje:

O wszelkich zmianach (sprzedaży, kupna, zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość, sposobu zbierania odpadów) mających  wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty należy powiadomić tutejszy organ w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności składając deklarację DO-2.

 

Druki:

Formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są dostępne w Wydziale Budżetu i Podatków – pokój nr 9-10, w Biurze Obsługi Klienta – na parterze w głównym gmachu Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.tczew.pl w części dotyczącej gospodarki odpadami i  na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.04.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marzena Kamińska Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2014 09:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3178
06 kwietnia 2018 08:06 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.
05 kwietnia 2018 14:31 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.
05 kwietnia 2018 14:20 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.