Urząd Miejski w Tczewie

Wykaz spraw

Przesunięcie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

jeżeli wnioskodawcą jest osobą fizyczną:

1.pisemny wniosek zawierający propozycję terminu płatności, ilość rat-w zależności, o co dana osoba się ubiega

2.wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym

3.zaświadczenia o osiąganych dochodach (tj. z zakładu pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, odcinki renty, emerytury)

jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej:

1.pisemny wniosek zawierający propozycję terminu płatności, ilości rat-w zależności, o co dana osoba się ubiega

2.informacje o pomocy otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

3.wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Miejsce złożenia dokumentów:

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

Plac Marszałka Piłsudskiego 1,83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna : Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pok. nr 47, II piętro tel.:/58/ 77-59-430, bezpośredni fax. do Wydziału: /58/77-59-359

Opłaty:

Opłaty/ opłata skarbowa:

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia sprawy:

od 1 do 2 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja Prezydenta Miasta, po analizie zgromadzonych dokumentów (w formie ugody)

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

1) UCHWAŁA Nr XLVIII/389/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Tczew

2) ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minims (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543)

4) Zarządzenie Nr 23/2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26.01.2015 r. w sprawie: określenia wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym i szczegółowych zasad składania wniosków w sprawach określonych Uchwałą XLVIII/389/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014 r.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy:

brak

Inne informacje:

Inne informacje:

brak

 

Druki:

 

1.oświadczenie o stanie majątkowym

2.formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dla osoby prawnej

3. oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis - dla osoby prawnej

Formularze i załączniki:

Data wytworzenia dokumentu: 22.03.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Stanisław Marciniak – Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2008 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4434
22 marca 2016 12:36 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Dodanie załącznika.
22 marca 2016 10:56 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Dodanie załącznika.
22 marca 2016 10:54 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Usunięcie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl