Przesunięcie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

jeżeli wnioskodawcą jest osobą fizyczną:

1.pisemny wniosek zawierający propozycję terminu płatności, ilość rat-w zależności, o co dana osoba się ubiega

2.wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym

3.zaświadczenia o osiąganych dochodach (tj. z zakładu pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, odcinki renty, emerytury)

jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej:

1.pisemny wniosek zawierający propozycję terminu płatności, ilości rat-w zależności, o co dana osoba się ubiega

2.informacje o pomocy otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

3.wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

Plac Marszałka Piłsudskiego 1,83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna : Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pok. nr 54, II piętro tel.:/58/ 77-59-430

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

od 1 do 2 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja Prezydenta Miasta, po analizie zgromadzonych dokumentów (w formie ugody)

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1)       UCHWAŁA Nr XLVIII/389/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Tczew

2)       ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.)

3)       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minims (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543)

4)       Zarządzenie Nr 23/2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26.01.2015 r. w sprawie: określenia wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym i szczegółowych zasad składania wniosków w sprawach określonych Uchwałą XLVIII/389/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014 r.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

brak

Inne informacje

Inne informacje:

brak

Druki:

1.oświadczenie o stanie majątkowym

2.formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dla osoby prawnej

3. oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis - dla osoby prawnej

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.11.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Marcinczak – Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2008 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4667
21 listopada 2019 14:57 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
21 listopada 2019 14:56 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
21 listopada 2019 14:56 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.