Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:        

-Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,

- Dowód uiszczenia opłaty,

- Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych,

- Uwiarygodnienie interesu faktycznego.

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

tel. 58 77-59-390  lub  58 77-59-404/304

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

 

Opłaty

 

Opłaty/opłata skarbowa:                            

- Opłata wynosi 31 zł za udostępnienie danych jednostkowych - opłata na konto Urzędu Miejskiego w Tczewie Bank Pekao S.A. Nr 25 1240 1242 1111 0010 0225 0790. Opłata za udostępnienie danych stanowi dochód budżetu państwa.

- Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł – na konto Urzędu Miejskiego w Tczewie Bank Pekao S.A. Nr 47 1240 1242 1111 0010 0225 0976 z adnotacją „opłata skarbowa”.

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:

Odpowiedź do 7 dni.

 

Sposób załatwienia sprawy:  

Organ gminy udostępnia z rejestru mieszkańców, dane jednostkowe na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z w/w rejestru, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazanym w tym wniosku.

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:              

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jedn.Dz.U. z 2018 r. poz 1382 z późn.zm.).

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2523).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017 r. poz. 2482).

Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:                  

Od decyzji odmawiającej udostępnienie danych służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje

 

Inne informacje:                

Dane z rejestru mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom:

I. nieodpłatnie:

   - organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

   - Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie

     Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej,

     Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

     Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego

     Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

   - komornikom sądowym w wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania

     egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu

     spadku lub sporządzania spisu inwentarza;

   - państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom w

     zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

   - Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

II. odpłatnie:

    - osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

    - jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii

      publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która

      nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

    - innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w

      otrzymaniu danych, pod warunkiem zgody osób, których dane dotyczą.

 

Druki:

-Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL                                                

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.01.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Kaczmarek - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lipca 2010 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 9935
09 stycznia 2019 13:48 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.
09 stycznia 2019 12:20 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
09 stycznia 2019 12:18 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.