Wymiana i utrata dowodu osobistego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:          

 - Dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem

 - Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego

 - Kolorową fotografię  o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle,z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakryciagłowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząc na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnymwyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 - Fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5MB - w przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik.

 - Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wnioskufotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, w takim przypadku wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2016 r. poz.2046   i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777 i 935).

 - Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku

   fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, w takim przypadku wymagane jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 - W uzasadnionych przypadkach można załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę  z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami.

 - Skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub małżeństwa – na żądanie organu gmin, w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL.

 - Dokument poświadczający obywatelstwo polskie – na żądanie organu gminy, w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

 Urząd Miejski  Wydział Spraw Obywatelskich  83-110 Tczew  ul. 30 Stycznia 1

 tel. 58 77-59-303/403

 

 Komórka odpowiedzialna:

 Wydział Spraw Obywatelskich Tczew  ul. 30 Stycznia 1 pokój nr 6

Opłaty

Opłaty/opłata skarbowa:

 Brak       

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:    

 Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 kpa.

 

 Sposób załatwienia sprawy:

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej w formie:

 - pisemnej (papierowej) - osobiście

 - w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przez platformę ePUAP.

 

  Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

 - osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny, 

 - osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden rodziców,

 - osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniuktórej wniosek składa opiekun prawny,

 - osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

  

   Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobom, o których mowa wyżej  wymagana jest

  obecność: osoby małoletniej (powyżej 5 roku życia), osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

  oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

 

 Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

 Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych, dowód osobisty odbiera rodzic alboopiekun prawny, natomiast za osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnychodbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:                      

 Ustawa z dnia 10 września 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1464z póź.zm.).

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorudowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodówosobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 z późn.zm.).

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 rokuw sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r. poz. 400).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

 Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wnioskuprzesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów,o których mowa w art. 29 ustawy, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowoduosobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy.

 Odmowa wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygornatychmiastowej wykonalności.

 Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta MiastaTczewa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje

Inne informacje:                       

 Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi RzeczypospolitejPolskiej. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadaćdowód osobisty.

 Dowód osobisty jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 latod daty jego wydania.

 Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

 - upływu terminu ważności dowodu osobistego;

 - zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;

 - zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzyzamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającymidentyfikację jego posiadacza;

 - utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającymidentyfikację jego posiadacza;

 - unieważnienia certyfikatów (identyfikacji i uwierzytelnienia, podpisu osobistego i potwierdzenia obecności wraz z danymi);

 - wymiany dowodu osobistego na dowód osobisty z warstwą elektroniczną;

 - wymiany dowodu osobistego, którego w warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonegocertyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia;

 - wymiany dowodu osobistego uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożeniepodpisu osobistego;

 - ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w któregodowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisuosobistego;

 - przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przezosobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

 

 Unieważnienie dowodu osobistego następuje:

 - z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RzeczypospolitejPolskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobętrzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;

 - z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydaniadecyzji o odmowie wydania dowodu osobistego;

 - z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust.1 pkt 3 i 4b ustawy;

 - z dniem upływu ważności dowodu osobistego;

 - po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności dotyczących zmiany danych, w przypadkuniezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę;

 - po 14 dniach, w przypadku nie cofnięcia zawieszenia e-dowodu i certyfikatów zamieszczonychw tym dowodzie.

 

 Dowody osobiste wydane przed dniem 4 marca 2019 r. zachowują ważność do upływu

 terminów w nich określonych.


 Druki:

 - Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.03.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Gawrońska - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2010 09:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 72012
15 marca 2019 11:24 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
15 marca 2019 11:23 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
15 marca 2019 11:23 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.