Podatek leśny od osób prawnych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty i informacje :

1)      Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami na obowiązujących wzorach formularzy
( z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 01 lipca 2019 r.).

2)      Inne dokumenty w zależności od stanu  faktycznego,  np.  składający  deklarację  po  raz  pierwszypowinni złożyć ( w zależności od okoliczności ):

·         kopię aktu notarialnego,

·         kopię postanowienia sądu,

·         nr KRS,

·         nr PKD – dla działalności dominującej,

·         pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji sporządzone na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, zgodnie z wymogami ustawy - Ordynacja podatkowa,

·         kopię statutu,

·         kopię umowy dzierżawy, użyczenia lub najmu, jeżeli zostały   zawarte z innym podmiotem niż Gmina Miejska Tczew,

·         inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Budżetu i Podatków

     ul. 30 Stycznia 1

     83-110 Tczew

    

    w dniach i godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa – w godz. 7 30   – 15 30

czwartek    – w godz. 7 30  – 16 30

piątek        – w godz. 7 30  – 14 30

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Budżetu i Podatków

pokój nr 2 (na parterze)

tel. 58 / 77-59-335     faks: 58 / 77-59-411

 

Opłaty

 

Opłaty/opłata skarbowa:

     Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie  - w przypadku niestwierdzenia błędów w deklaracji.

 

W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - przy  zachowaniu terminów wynikających z ustawy – Ordynacja podatkowa.

 

 

Sposób załatwienia sprawy:  

Rejestracja deklaracji na podatek leśny w systemie lub wszczęcie postępowania wyjaśniającego.  

Podstawa prawna

 Podstawa prawna:

1)  Ustawa z  dnia 30 października 2002 r. o podatku  leśnym; 

2)  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

3)   Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.;

4)    Uchwała Nr XXIII/181/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z  dnia 27 października 2016 r.  w sprawie wzoru  formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,  rolnego i leśnego – w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał od 1 stycznia 2019 r. do 1 czerwca 2019 r.;

5)     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości – w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał od 1 lipca 2019 r.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

     Nie dotyczy.   

Inne informacje

Inne informacje:

1)      Terminy składania deklaracji na podatek leśny:

Do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł po tym dniu lub zaistniało inne zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania   -  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w zakresie podatku leśnego lub od dnia zaistnienia innego zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku leśnego.

Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku leśnym.

 

2)      Płatności:

Obliczony w deklaracji podatek leśny wpłaca się - bez wezwania - w ratach  proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,  w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, na rachunek Urzędu Miejskiego w Tczewie w  Banku   PEKAO  S.A. I Oddział Gdańsk     Filia  nr 2  w Tczewie  Nr  47 1240 1242 1111 0010 0225 0976.

 

3)      Informowanie o zmianach:

Podatnik zobowiązany jest skorygować deklarację na podatek leśny w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku podatkowym oraz w zależności od stanu prawnego, dołączyć dokument potwierdzający to zdarzenie.

 

4)      Współwłasność / współposiadanie osób prawnych i osób fizycznych:

Jeżeli  las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne
składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 

Wzory deklaracji

Deklaracje na podatek leśny wraz z załącznikami dostępne są:  

·   na stronie internetowej  www.bip.tczew.pl w zakładce:

     Prawo lokalne – Podatki i opłaty – Załączniki

          lub

Prawo lokalne – Nowe wzory formularzy obowiązujące od 1 lipca  2019 r. – Załączniki;

·   w  Wydziale Budżetu i Podatków - pokój nr 2;

·   na stojaku przy Biurze Obsługi Klienta – na parterze.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.07.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Orlikowska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2009 13:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4319
04 lipca 2019 15:03 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
04 lipca 2019 15:03 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
04 lipca 2019 14:22 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych załącznika.