Urząd Miejski w Tczewie

Archiwum - Nabór pracowników zobacz aktualne »

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie.

 

DYREKTOR

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNYM ZASOBEM MIESZKANIOWYM

W TCZEWIE

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

głównego księgowego

 

Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie

 

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

- prowadzenie rachunkowości zakładu,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych

   z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji

   gospodarczych i finansowych,

- sporządzanie planów finansowych zakładu oraz sprawozdań finansowych

   i statystycznych z działalności zakładu,

- kontrola realizacji planu,

- nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,

- kierowanie praca podległych pracowników.

 

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

       a/ niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe ekonomiczne – studia magisterskie, ekonomiczne wyższe

   studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie ekonomiczne lub podyplomowe,

- minimum 3 lata praktyki w księgowości, /preferowana praktyka zawodowa

  w jednostce lub zakładzie budżetowym/,

- niekaralność za przestępstwa umyślne,

- niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,

  przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

  przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych karą zakazu

   pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

      - nieposzlakowana opinia.

    

      b/ dodatkowe:

- znajomość przepisów  prawa z zakresu finansów publicznych i rachunkowości,

  zamówień publicznych, podatków, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy,

- dobra znajomość obsługi komputera,

- umiejętność kierowania zespołem,

   

3. Wymagane dokumenty:

- wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  /druk kwestionariusza można pobrać ze strony internetowej ZGKZM 

   www.zgkzm.tczew.pl/ lub u pracownika prowadzącego sprawy osobowe  zakładu

    – pokój   nr 7/,

-  list motywacyjny

-  kserokopia dowodu osobistego,

-  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-  kserokopie świadectw pracy,

-  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

-  oświadczenie kandydata o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

   karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

-  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

   publicznych,

-  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

   gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu

   terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

   do celów rekrutacji.

 

4. Termin i miejsce składania dokumentów.

 

      Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej 70 /pokój nr 11-12/

lub pocztą /decyduje data wpływu/ na adres: Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie, ul. Czyżykowska 70, 83-110 Tczew z dopiskem: dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego ZGKZM w Tczewie, w terminie do dnia 31 marca 2011r.


Dokumenty, które wpłyną do Zakładu po upływie wyżej podanego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie przeprowadzona rozmowa  kwalifikacyjna.     

 

  5. Inne informacje.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.tczew.pl/, na stronie internetowej ZGKZM w Tczewie /www.zgkzm.tczew.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie.

 

Z kandydatem wyłonionym w trakcie naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony a w przypadku stwierdzenia przydatności do pracy na tym stanowisku i braku zastrzeżeń, po upływie tego okresu,  zostanie zawarta kolejna umowa o pracę.

 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny, kwestionariusz osobowy powinny być zaopatrzone w klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2020r. Nr 101, poz. 926/ oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U.  Nr 223, poz. 1458/.

 

 

 

                                                                                                              Dyrektor ZGKZM

                                                                                                       /-/  mgr Witold Sosnowski

Data wytworzenia dokumentu: 09.03.2011r.
Dokument wytworzony przez: Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Witold Sosnowski- Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2011 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1064
09 marca 2011 14:37 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych dokumentu.
09 marca 2011 14:36 Agnieszka Przyłucka - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_nab_gk.pdf] do dokumentu.
09 marca 2011 14:32 Agnieszka Przyłucka - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom-web.pl