Urząd Miejski w Tczewie

Archiwum - Projekty uchwał Rady zobacz aktualne »

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 stycznia 2010r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe.

Projekt Prezydenta
z dnia 12.01.2010r.

Uchwała nr /2010
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia ........................ r.

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zm. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 nr 52 poz. 420, nr157 poz.1241), art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 7 ustawy z dnia
29 grudnia 2005r.o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267 poz. 2259, zm. 2009r nr 219 poz.1706), art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 48 ust. 4 i 5, art. 96 ust. 4. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 zm. Nr 202, poz. 1551).
po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Społecznej
Rada Miejska w Tczewie

uchwala, co następuje:

§ 1.

Z pomocy w zakresie dożywiania mogą korzystać:
1)dzieci do 7 roku życia,
2)uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3)osoby i rodziny znajdujące się w szczególnie trudnych sytuacjach, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.

§ 2.

1.Pomoc może być realizowana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2.Formę pomocy ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w drodze decyzji administracyjnej.
3. Odpłatność za przyznane posiłki następuje w sposób wskazany w decyzji administracyjnej.

§ 3.

1. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w § 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
2. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie może udzielić nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, jeżeli dochód osoby lub rodziny przekracza 150 % kryterium dochodowego.
3. Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, których dochód w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej otrzymują pomoc w formie posiłków nieodpłatnie.
4. Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa § 1 niniejszej uchwały, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 1 i 3.

§ 4.

1.Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu za zgodą osoby zainteresowanej.
2.W przypadku dzieci i młodzieży przyznanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku następuje na wniosek:
1)rodziców,
2)opiekuna dziecka,
3)pracownika socjalnego,
4)kierownika jednostki, do której uczęszcza dziecko,
5)innej osoby posiadającej informacje o głodującym dziecku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 6.

Traci moc uchwała nr XXX/252/2009 Rady Gminy Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 46, poz. 889).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie


Włodzimierz Mroczkowski

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z zmianą ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267 poz. 2259), która weszła w życie od 1 stycznia 2010r wprowadzono okres realizacji programu dożywiania do 2013 roku.

Zgodnie z art 5 ust 1 wymienionej ustawy pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Są to kwoty wynoszące odpowiednio: 715,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 526,50 zł na osobę w rodzinie.
Rada gminy w oparciu o art. 5 ust. 2 ww. ustawy może podjąć uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego upoważniającego do pomocy w zakresie dożywiania.
W celu zapewnienia posiłku większej liczbie uczniów, kontynuując wcześniejsze ustalenia Rady Miejskiej w tym zakresie , w niniejszej uchwale podwyższa się kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej do wysokości 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Pomoc przyznana osobom, których dochody przekraczają 150 % kryterium dochodowego odpowiednio: osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie, jest finansowana ze środków własnych Gminy przeznaczonych na realizację Programu.
Ponadto stosownie do art. 6 ust. 2 w/w ustawy określono warunki odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania przyznawanej osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z tej formy pomocy.

Poprzednia uchwała nr XXX/252/2009 Rady Gminy Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe .dotyczyła programu dożywiania ustanowionego na lata 2006 do 2009r.

 

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 stycznia 2010 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1146
21 stycznia 2010 14:31 Agnieszka Przyłucka - Dodanie załącznika.
21 stycznia 2010 14:31 Agnieszka Przyłucka - Zmiana treści dokumnetu.
21 stycznia 2010 14:29 Agnieszka Przyłucka - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom-web.pl