Urząd Miejski w Tczewie

Wykaz spraw

Opłata od posiadania psów

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

1. Podatnicy, którzy z mocy ustawy są zwolnieni z opłaty od posiadania psów:

-        osoby w wieku powyżej 65 lat  prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe z tytułu posiadania jednego psa – dowód osobisty,

-        podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów - zaświadczenie z urzędu gminy,

-        osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności - legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

2. Podatnicy, którzy chcą wyrejestrować psa – oświadczenie podatnika o nie posiadaniu psa z podaniem daty oraz przyczyny wyrejestrowania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny:

                                                 Urząd Miejski W Tczewie

                                                 Wydział Budżetu i Podatków   

                                                        ul. 30 Stycznia 1

                                                         83-110 Tczew

 

poniedziałek, wtorek, środa – w godz. 7 30 – 15 30

                              czwartek – w godz. 7 30 – 17 00

                                   piątek – w godz. 7 30 – 14 00

 

Komórka odpowiedzialna:  Wydział Budżetu i Podatków

 

- opłata od posiadania psów

   pokój nr 1,  tel. 058/ 77 – 59 – 324

Opłaty:

Opłata skarbowa:

brak

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia sprawy:

- opłata od posiadania psów jest płatna z góry, bez wezwania do dnia 30 kwietnia roku podatkowego, a w przypadku nabycia psa po tym terminie, w ciągu 14 dni od daty nabycia. 

 

Sposób załatwienia sprawy:

 Opłatę w wysokości 30 zł należy uiszczać jednorazowo bez wezwania do 30 kwietnia każdego roku lub w ciągu 14 dni od daty nabycia psa w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie lub na rachunek w Banku PEKAO S.A. I o/Gdańsk Filia nr 2 w Tczewie
Nr 47124012421111001002250976.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
  3. Uchwała Nr XIII/99/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa oraz sposobu jej poboru.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy:


Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Inne informacje:

O wystąpieniu okoliczności uzasadniających wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psów należy złożyć organowi podatkowemu oświadczenie w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia takich okoliczności.

 

Druki:

Oświadczenie o nie posiadaniu psa – Wydział Budżetu i Podatków w pok. nr 1.

Formularze i załączniki:

Data wytworzenia dokumentu: 04.01.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marzena Kamińska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2008 10:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 9735
04 stycznia 2016 09:52 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Dodanie załącznika.
04 stycznia 2016 09:51 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Usunięcie załącznika.
04 stycznia 2016 09:50 Agnieszka Przyłucka-Śmietanka - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom-web.pl